CONDIȚII GENERALE DE PRESTĂRI SERVICII

Limba de contact:
Descărcați contractul în format PDF

1. Termenii folosiți
1.1 Termenii cu majuscule vor avea următoarele semnificații, cu excepția cazului în care contextul prevede altfel:
1.1.1. Contractant se referă la TRELO, adică Trelo, UAB sau o companie de grup afiliată, așa cum este stabilit în Fișa de comandă.
1.1.2. Clientul se referă la o persoană fizică sau juridică menționată în Clauza 2.2 din Condițiile speciale.
1.1.3. Părțile înseamnă contractantul și clientul; o Parte înseamnă fie contractantul, fie clientul.
1.1.4. Serviciile înseamnă activitățile contractantului care necesită expertiză specială, astfel cum sunt enumerate în Fișa de comandă semnată de Părți, precum întreținerea și repararea vehiculelor și / sau a altor utilaje. Acest termen nu include livrările de bunuri în cadrul unor acorduri separate, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel.
1.1.5. Condițiile generale înseamnă aceste condiții standard pentru furnizarea de Servicii de către Contractant către Client.
1.1.6. Condițiile speciale înseamnă condițiile pentru furnizarea serviciilor, astfel cum sunt convenite în continuare între Client și Contractor care completează / înlocuiesc Condițiile generale.
1.1.7. Fișa de comandă înseamnă un document semnat de ambele părți care detaliază serviciile specifice furnizate de contractant către client. După aprobarea de către contractant, o comandă plasată contractantului de către client (inclusiv cea făcută prin telefon și / sau prin e-mail) este considerată fișă de comandă.
1.1.8. Comanda înseamnă o solicitare de servicii în care serviciile (sau rezultatul acestora) solicitate de către client sunt înregistrate în fișa de comandă, iar prețul este stabilit ca o sumă fixă sau este determinat de contractant în funcție de momentul efectiv pentru executarea comenzii în baza ratei serviciilor convenite de părți.
1.1.9. Utilajele se referă la vehiculele Clientului și / sau alte echipamente tehnice specificate în Fișa de comandă sau în anexa acesteia, care vor fi supuse întreținerii și / sau reparațiilor (furnizarea de servicii).
1.1.10. Informații confidențiale înseamnă orice informații și date financiare, tehnice, operaționale, administrative, de afaceri, corporative, comerciale sau orice alte informații referitoare la oricare dintre părți sau la orice societate afiliată a părții și / sau la relații comerciale dintre părți, furnizate Părții sau destinatarilor autorizați ai acesteia în formă orală, vizuală sau scrisă (inclusiv prin mijloace electronice sau prin alte mijloace), indiferent dacă aceste informații sau date au fost sau nu prezentate înainte sau după încheierea prezentului acord. În plus, informațiile confidențiale acoperă toate informațiile, inclusiv specificațiile pentru relațiile comerciale și serviciile comerciale, informațiile despre afaceri, know-how-ul, date, tehnologie, invenții, proiectări, procese, modele, cercetări, condițiile din acord și orice alte informații relevante pentru prezentul acord și punerea în aplicare a acestuia. Informațiile confidențiale nu vor include informații care (i) se aflau în domeniul public înainte de încheierea acordului; (ii) informații despre serviciile contractantului și alte oferte comerciale făcute / dezvăluite de Contractant în scopuri promoționale sau de altă natură, la discreția sa; (iii) au fost obținute de către părți de la anumiți terți, care nu sunt obligați de nicio obligație de confidențialitate.
1.1.11. Prin Acord se înțelege condițiile generale și condițiile speciale cu toate anexele lor (inclusiv fișele de comandă), acordurile privind modificările și completările semnate de părți.
1.2 În caz de conflict sau discrepanță între Condițiile generale și condițiile speciale, prevederile condițiilor speciale prevalează.

2. Serviciile
2.1. Contractantul va presta Serviciile comandate de Client în conformitate cu condițiile prezentate, iar Clientul va plăti o taxă pentru aceste Servicii în suma specificată în Condițiile speciale și / sau în Fișa de comandă. Pe parcursul prezentului acord, reprezentantul Clientului menționat în Clauza 6.2 din Condițiile speciale se poate adresa contractantului pentru furnizarea de servicii specifice.
2.2. Atunci când Clientul se adresează Contractantului în ceea ce privește comanda Serviciilor, Clientul sau Contractantul acționând în numele Clientului completează Fișa de comandă specificând: (i) datele de identificare ale utilajelor menționate în Fișa comenzii; (ii) domeniul de aplicare și / sau rezultatul serviciilor; (iii) data executării comenzii sau programul de execuție; (iv) prețul și / sau ratele relevante; (v) alte condiții materiale ale comenzii. Contractantul va avea dreptul să solicite Clientului informații suplimentare.
2.3. Domeniul de aplicare al comenzii poate fi modificat în conformitate cu clauza 2.2 din condițiile generale. În plus, atunci când noile informații despre starea utilajelor, părțile sale și nevoile Clientului aferente acestora apar în cursul procesului de execuție a Comenzii, Contractantul poate oferi Clientului orice lucrare suplimentară pe care acesta o consideră necesară pentru executarea cu succes a ordinului, prin specificarea unor termene rezonabile pentru efectuarea lucrării și a costului unei astfel de lucrări suplimentare. Acordul dintre părți se face în scris (inclusiv prin mijloace electronice, atunci când conținutul acordului este clar documentat). În cazul în care Clientul refuză o astfel de lucrare suplimentară sau nu este de acord cu condițiile propuse de Contractant, acesta, după ce a informat Clientul prin mijloacele de informare menționate aici, va avea dreptul să refuze continuarea executării Comenzii, dacă, fără o astfel de lucrare suplimentară executarea Comenzii ar fi semnificativ mai dificilă pentru Contractant. În acest caz, Clientul va plăti numai pentru lucrările comenzii deja executate de Contractant.
2.4. Comanda devine obligatorie pentru contractant și client doar după ce ambele părți semnează (aprobă) respectiva fișă de comandă, care va face parte integrantă din prezentul acord.
2.5. În mod normal, Serviciile sunt prestate în timpul orelor de lucru la locul Contractantului de furnizare a Serviciilor, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Contractantul poate, de asemenea, să presteze Serviciile Clientului într-un alt loc decât cel al furnizării Serviciilor (pe drum), prin încheierea unui acord separat de la caz la caz în ceea ce privește condițiile acestor Servicii.

3. Prețul serviciilor și procedura de plată
3.1. Prețul serviciilor va fi indicat în condițiile speciale și / sau în fișa de comandă. Prețul Serviciilor poate fi indicat: (i) ca sumă totală (fixă) pentru domeniul de aplicare sau rezultatul convenit al Serviciilor menționate în comandă sau (ii) ca tarif orar aplicabil sau tarif pentru lucrări individuale; prețul final pentru servicii se calculează pe baza timpului efectiv pentru furnizarea serviciilor și / sau a lucrărilor individuale efectiv executate de către Contractant.
3.2. Clientul va plăti Serviciile prestate în termenele convenite în Condițiile Speciale și / sau Fișa Comenzii și, în cazul în care aceste termene nu sunt discutate separat, conform facturii TVA emise de Contractant, imediat după ce serviciile sunt furnizate și certificatul de transfer și acceptare este semnat. După furnizarea Serviciilor, Contractantul va avea dreptul să rețină (să nu transfere Clientului) utilajele Clientului la dispoziția sa până când Clientul va plăti Serviciile furnizate.
3.3. Plata se va face în contul bancar al contractantului sau în numerar. În cazul plății prin transfer bancar, data plății este data la care suma relevantă este creditată în contul contractantului.
3.4. Clientul se angajează să regleze conturile cu Contractantul pentru toate Serviciile și bunurile (părțile) convenite și comandate de la Contractant. Această obligație a Clientului se aplică și în cazul în care Clientul schimbă Comanda sau renunță la bunurile comandate (piese) înainte de finalizarea Comenzii, cu excepția cazului în care Părțile convin asupra unei alte proceduri pentru plata bunurilor (pieselor) neutilizate.
3.5. Părţile îşi îndeplinesc obligaţiile financiare una față de cealaltă în totalitate, iar compensarea este permisă numai cu acordul scris al celeilalte părţi.

4. Locul și termenul pentru furnizarea serviciilor
4.1. Serviciile vor fi furnizate în locația specificată în Condițiile speciale și / sau în Fișa de comandă sau, dacă această locație nu este indicată separat, la sediul Contractantului.
4.2. Contractantul se angajează să presteze Serviciile în termenele prevăzute în Condițiile speciale și / sau în Fișa de comandă sau, dacă nu sunt specificate astfel de termene, într-o perioadă rezonabilă de timp necesară furnizării acestor servicii. În cazul unei întârzieri în îndeplinirea îndatoririlor de către Client (de exemplu, pentru a furniza informații suplimentare solicitate de Contractant sau pentru a crea condiții adecvate pentru furnizarea Serviciilor etc.) sau în cazul impedimentelor la furnizarea Serviciilor, pe care niciuna dintre părți nu le-a putut prevedea, termenele pentru îndeplinirea obligațiilor sunt prelungite în consecință. În orice caz, Contractantul se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a efectua lucrările prevăzute în acord în timp util.

5. Procedura pentru furnizarea serviciilor
5.1. În cazurile în care Contractantul stabilește că îndeplinirea anumitor cerințe sau instrucțiuni ale Clientului în timpul furnizării Serviciilor amenință caracterul adecvat al Serviciilor prestate, acesta va notifica imediat Clientul. În cazul în care Clientul, după ce a fost informat, solicită Contractantului să continue activitatea în conformitate cu cerințele sau instrucțiunile sale, se va considera că Clientul își asumă toate riscurile ulterioare.
5.2. Contractantul îl informează pe Client, la cererea acestuia, despre evoluția furnizării Serviciilor.
5.3. Clientul va coopera cu Contractantul în procesul de execuție a prezentului acord. Clientul este responsabil pentru formularea și indicarea precisă Contractantului a necesității serviciilor. În cazul în care Contractantul necesită clarificări ale cerințelor stabilite, furnizarea de informații sau de luare a deciziilor, Clientul, care a primit o solicitare corespunzătoare de la Contractant, o va executa imediat.
5.4. Clientul pune utilajul la dispozitia Contractantului împreună cu (i) documentul care dovedește dreptul de a deține sau arunca (utiliza) utilajul și (ii) copia originală a Fișei Comenzii.
5.5. Clientul își va pregăti utilajul pentru furnizarea serviciilor, cu excepția cazului în care pregătirea utilajelor este inclusă în fișa de comandă.
5.6. Dacă Contractantul nu poate începe și, după ce a început, nu poate continua să furnizeze Serviciile din cauza faptului că anumite lucrări nu au fost finalizate sau anumite obstacole nu au fost eliminate și efectuarea unei astfel de lucrări / eliminarea acestor obstacole nu este inclusă în Fișa de comandă, Clientul trebuie, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 (două) ore de la primirea notificării relevante de la Contractant, să asigure executarea unei astfel de lucrări sau înlăturarea acestor obstacole sau, dacă Contractantul este de acord, acesta poate efectua el însuși o astfel de lucrare suplimentară la cererea Clientului, iar Clientul va plăti Contractantului pentru această lucrare suplimentară la tariful pe oră perceput de Contractant sau la orice alt preț convenit în prealabil între părți.
5.7. Contractantul va avea dreptul să angajeze subcontractanții pentru furnizarea serviciilor, la discreția sa. Domeniul de activitate încredințat subcontractanților este stabilit de contractant. Contractantul trebuie să răspundă Clientului pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor subcontractanților.
5.8. Clientul are dreptul să anuleze comanda în termen de cel mult 2 (două) zile de la data plasării acesteia, notificând în scris Contractantul, dar îi va plăti acestuia partea din lucrare efectuată înainte de anularea Comenzii, precum și piesele comandate / achiziționate de către Contractant care au fost necesare pentru îndeplinirea comenzii și lucrările efectuate de Contractant după anularea comenzii pe care Contractantul a trebuit să o completeze în mod inevitabil pentru ca utilajul să poată fi returnat Clientului (de exemplu, asamblarea unui vehicul, scoaterea pieselor a căror instalare este în desfășurare etc.).

6. Transferul și acceptarea serviciilor
6.1. Serviciile vor fi acceptate în cel mult 1 (o) zi lucrătoare după ce Contractantul informează Clientul că serviciile au fost prestate. Transferul și acceptarea serviciilor sunt formalizate prin semnarea părților de către certificatul de transfer și de acceptare.
6.2. Clientul va avea dreptul de a refuza să accepte Serviciile numai dacă defecte ale Serviciilor (sau rezultatele acestora) apărute din vina Contractantului sunt constatate în momentul transferului și al acceptării acestora sau dacă orice lucrare specificată în Fișa comenzii nu a fost efectuată și astfel utilajul nu poate fi utilizat în scopul prevăzut sau nu este într-o condiție care ar fi trebuit realizată după finalizarea Serviciilor. Aceste defecte ale Serviciilor vor fi detaliate în certificatul de transfer și de acceptare și vor fi remediate de Contractant într-un termen rezonabil. După eliminarea defectelor serviciilor, procedura de transfer și acceptare a serviciilor prevăzută în Clauza 6.1 din Condițiile generale se repetă, iar eliminarea defectelor trebuie consemnată în certificatul de transfer și acceptare.
6.3. Restul defectelor apărute din vina Contractantului, din cauza cărora utilajul și / sau rezultatele Serviciilor nu pot fi utilizate în scopul propus, se elimină la un moment convenit în mod separat de către părți. Defectele care nu au apărut din vina Contractantului se vor remedia pe cheltuiala Clientului, în funcție de prețurile standard ale Contractantului specificate în Condițiile Speciale și / sau în Fișa Comenzii.
6.4. Clientul va notifica imediat Contractantul despre refuzul de a semna certificatul de transfer și de acceptare a Serviciului, specificând în scris motivele acestui refuz. În cazul în care Clientul evită sau refuză să accepte Serviciile fără a da un refuz motivat, Contractantul întocmește un certificat unilateral de transfer și acceptare a Serviciilor, caz în care Serviciile sunt considerate a fi fost transferate corespunzător Clientului din momentul întocmirii certificatului unilateral de transfer și acceptare.
6.5. Până la acceptarea Serviciilor, Clientul nu va avea dreptul să folosească rezultatele acestora (utilajul pentru care au fost prestate Serviciile) în scopuri proprii. Dacă Clientul utilizează Serviciile (rezultatele acestora) neacceptate în scopuri comerciale, se consideră că Clientul a acceptat aceste Servicii ca fiind valabile.
6.6. După ce Serviciile sunt predate Clientului, riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a rezultatelor relevante ale Serviciului va fi transmis Clientului. După semnarea certificatului de transfer și acceptare, Clientul își pierde dreptul de a ridica orice pretenții cu privire la calitatea Serviciilor, cu excepția Serviciilor efectuate sub garanția Contractantului.
6.7. Utilajele sunt returnate Clientului (sau reprezentantul acestuia) împreună cu toate documentele relevante pe care Clientul le-a predat Contractantului împreună cu utilajele.

7. Calitatea și garanția serviciilor
7.1. În ceea ce privește rezultatele Serviciilor, Contractantul oferă o garanție a duratei și domeniului de aplicare specificat în Condițiile speciale și / sau în Fișa Comenzii. În cazul în care garanția nu este discutată separat în Fișa de comandă, se acordă o garanție de 6 (șase) luni, în timpul căreia Contractantul va remedia, pe cheltuiala sa, orice defecte identificate după transfer și acceptare sau orice defecte latente prezente la momentul transferului și acceptării care au apărut ca urmare a furnizării serviciilor de calitate scăzută. Defectele sau pagubele pot fi remediate numai de către contractant în locurile în care furnizează servicii sau de către terți desemnați de contractant, cu care contractantul este de acord. Perioada de garanție începe din momentul în care Serviciile sunt transferate către Client.
7.2. Garanția nu se aplică defectelor: (i) care sunt în legătură cu defectele utilajului care nu au fost dezvăluite Contractantului în momentul plasării Comenzii; (ii) care apar ca urmare a îndeplinirii precise a cerințelor Clientului, după ce Clientul a fost avertizat cu privire la posibila apariție a defectelor; (iii) care apar din vina Clientului sau a angajaților săi, sau prin acțiunile unor terți sau circumstanțe de forță majoră; (iv) apărute din cauza modificărilor aduse utilajelor de către Client sau terți; (vi) apărute din alte motive care nu se află sub controlul contractantului de care nu a fost și nu ar fi putut fi conștient și despre care Clientul nu l-a informat pe Contractant.
7.3. Garanția nu acoperă bunurile (piesele) folosite și Serviciile Contractantului legate de instalarea / demontarea acestora etc., cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris.
7.4. În perioada de garanție, contractantul va remedia defectele imediat, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data livrării utilajelor în garanție până la locul prestării serviciilor de către contractant, doar dacă toate condițiile necesare sunt îndeplinite, inclusiv livrarea tuturor pieselor noi / pieselor de schimb necesare la locul prestării serviciilor de către contractant.

8. Răspunderea
8.1. În cazul în care termenul de îndeplinire a Comenzii este ratat din culpa Contractantului, acesta va plăti Clientului, la cererea scrisă a acestuia, o dobândă de 0,02% din costul lucrării care nu a fost finalizată la timp pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30% din prețul unei anumite fișe de comandă.
8.2. Contractantul se angajează să despăgubească Clientul pentru pierderile directe cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acordului din vina Contractantului. În orice caz, răspunderea Contractantului nu trebuie să depășească remunerația pe care a primit-o de la Client pentru Servicii care au fost deja efectuate înainte de producerea acestor pierderi (limita maximă a răspunderii).
8.3. Dacă Clientul întârzie să plătească Serviciile, la cererea scrisă a Contractantului, Clientul va plăti Contractantului o dobândă de neplată de 0,02% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma neplătită la timp.
8.4. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile în timp util și, prin urmare, termenul limită pentru finalizarea Comenzii este amânat cu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare, Clientul va plăti, la cererea Contranctantului, o parte relevantă din Prețul comenzii proporțional cu partea din Comanda executată între timp.

9. Numirea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea acordului
9.1. Clientul și Contractantul vor desemna persoanele responsabile de executarea acordului care vor fi specificate în Condițiile speciale și / sau în Fișa Comenzii. Reprezentanții desemnați de părți sunt autorizați să ia decizii în numele părților cu privire la punerea în aplicare, modificarea și / sau adăugarea unui comezi specifice.
9.2. Dacă Contractantul sau Clientul își schimbă reprezentantul, Contractantul sau Clientul, după caz, informează imediat cealaltă parte despre schimbarea reprezentantului său.

10. Forța majoră
10.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor din acord, dacă reușesc să demonstreze că o astfel de neexecutare este atribuibilă circumstanțelor extraordinare care nu le sunt sub control și nu ar putut fi prevăzute în mod rezonabil de către părți, iar părțile nu au putut preveni nici circumstanțele, nici consecințele care au urmat (Force majeure).
10.2. Prin circumstanțe de forță majoră se înțeleg circumstanțele menționate în Regulile de eliminare a răspundeii în caz de forță majoră aprobate prin Rezoluția nr. 840 din 15 iulie 1996 a Guvernului Republicii Lituania. În acest sens, forța majoră se consideră a fi restricții impuse de Republica Lituania sau alte țări străine la importul / exportul echipamentelor de transport, pieselor de schimb și echipamentelor similare, precum și absența sau lipsa drastică din piața muncii a specialiștilor calificați corespunzător, competenți să îndeplinească anumite sarcini în cursul furnizării serviciilor prezentate în acord, ceea ce împiedică contractantul să-și îndeplinească obligațiile.

11. Confidențialitatea
11.1. Părțile se angajează să nu distribuie sau să dezvăluie informațiile confidențiale. Partea care a încălcat această obligație este răspunzătoare pentru daunele suferite de cealaltă parte pentru această încălcare. Dezvăluirea acestor informații autorităților publice, atunci când este cerut de lege, consilierilor legali ai părților, auditorilor care sunt obligați din oficiu să păstreze confidențialitatea, nu sunt considerate încălcări ale acestei obligații de confidențialitate.

12. Date personale
12.1. Contractantul va folosi toate datele personale primite de la Client numai în scopurile prezentului acord, adică numai pentru a asigura furnizarea corespunzătoare a Serviciilor către Client.
12.2. Contractantul va avea dreptul, fără consimțământul separat al Clientului, de a transfera datele personale ale Clientului și alte informații legate de aceasta către compania de asigurări în scopul administrării evenimentelor asigurate / relațiilor de asigurare și terților care furnizează servicii de administrare / recuperare a datoriei în scopul administrării datoriilor.
12.3. În cazul în care, ca parte a furnizării Serviciilor de mai jos, Contractantul colectează, stochează, utilizează sau prelucrează date personale în numele, în beneficiul sau în conformitate cu instrucțiunile Clientului, părțile vor încheia un acord separat privind prelucrarea datelor cu caracter personal care vor fi atașate la prezentul document.

13. Valabilitatea și încetarea acordului
13.1. Condițiile speciale împreună cu condițiile generale constituie un acord obligatoriu între părți. Acordul încheiat de părți este valabil pentru termenul specificat în clauza 5.1 din Condițiile speciale sau, dacă nu este specificat, pentru o perioadă nedeterminată.
13.2. Acordul poate fi reziliat:
13.2.1. printr-un acord executat în mod corespunzător între părți, în care părțile convin asupra soluționării pentru toate serviciile sau a unei părți a serviciilor și cu privire la orice alte aspecte legate de rezilierea acestora, inclusiv consecințele legale ale rezilierii serviciilor;
13.2.2. unilateral, fără a recurge la instanță / arbitraj, la inițiativa oricăreia părți, fără a da un motiv anume și cu o notificare făcută celeilalte părți cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile înainte de încetarea prezentului acord;
13.2.3. unilateral, fără a recurge la instanță și cu notificarea făcută celeilalte părți cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de încetarea prezentului acord, când cealaltă parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale și nu corectează încălcarea specificată în termenul de notificare. Într-un astfel de caz, Acordul se consideră reziliat automat la expirarea perioadei de timp pentru corectarea încălcării indicate în notificare;
13.2.4. în mod unilateral, fără a recurge la instanța de judecată și făcând o notificare promptă celeilalte părți în cazul insolvenței sau a falimentului, lichidării, restructurării, suspendării sau altei situații similare ale celeilalte părți.
13.3. După încetarea acordului sau a Comenzii, Clientul va plăti Contractantului Serviciile furnizate efectiv până la data încetării acordului sau a Comenzii.

14. Notificări și alte dispoziții
14.1. Toată corespondența referitoare la acord, inclusiv notificările și facturile de TVA, pot fi trimise Clientului electronic, la una sau mai multe adrese de e-mail specificate în Clauzele 2.2.6 și 6.2 din Condițiile speciale.
14.2. Orice modificări și suplimente la acord sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris și semnate de ambele părți. Toate anexele la acord fac parte integrantă din acord.
14.3. Contractantul va avea dreptul, în orice moment, la discreția sa, de a atribui toate sau parțial din drepturile și obligațiile sale filialei sale (compania grupului Trelo) fără acordul expres al Clientului. În cazul în care Clientul nu plătește Contractantului Serviciile primite în termenele specificate în acord, Contractantul va avea dreptul (i) să utilizeze datoria Clientului ca activ, inclusiv cesiunea unei astfel de datorii (drept de creanță) ca remunerație către terțe persoane; (ii) să vândă sau să transfere datoria Clientului către un terț angajat în colectarea datoriilor, la propria sa discreție; (iii) să utilizeze la discreția sa utilajele Clientului la dispoziția Contractantului până când datoria Clientului este rambursată integral. Toate costurile suplimentare legate de încasarea datoriilor, inclusiv taxele către terții implicați în recuperarea datoriei, vor fi suportate de către Client.
14.4. Orice litigiu care rezultă din sau este în legătură cu prezentul acord va fi soluționat definitiv prin arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial din Vilnius în conformitate cu Regulile de arbitraj. Toate documentele procedurale sunt transmise părților prin e-mail la adresele furnizate în acord. Arbitrajul se va face cu un singur arbitru. Locul arbitrajului va fi în Vilnius, Lituania. Limba de arbitraj este engleza sau lituaniana (la alegerea contractantului). Legea de fond a Republicii Lituania este aplicabilă litigiului.