Ogólne warunki umowy

Język kontaktu:
Pobierz umowę w formacie PDF

1. Stosowane pojęcia
1.1. Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenia, za wyjątkiem wypadków, gdy kontekst nadaje im inny sens:
1.1.1. Wykonawca – TRELO, tj. Trelo, UAB arba powiązane przedsiębiorstwo grupy, jak wskazano z Protokole zlecenia.
1.1.2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna, wskazana w punkcie 2.2 Warunków Specjalnych.
1.1.3. Strony – Wykonawca oraz Zleceniodawca; Strona – Wykonawca albo Zleceniodawca.
1.1.4. Usługi – działalność Wykonawcy wymagająca specjalnej wiedzy, wskazana w podpisanym przez Strony Protokole Zlecenia, taka jak obsługa techniczna i remont środków transportu oraz/lub innej techniki. Jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, pojęcie to nie obejmuje dostawy towarów, wykonywanej na podstawie odrębnych umów.
1.1.5. Warunki ogólne – niniejsze standardowe warunki świadczenia Zleceniodawcy Usług świadczonych przez Wykonawcę.
1.1.6. Warunki specjalne – warunki świadczenia Usług uzgodnione dodatkowo przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, uzupełniające/zmieniające Warunki ogólne.
1.1.7. Protokół Zlecenia – podpisany przez obie Strony dokument w formie ustalonej w punkcie 10.1 (aneks) Warunków specjalnych, w którym wskazuje się konkretne Usługi świadczone przez Wykonawcę Zleceniodawcy. Zlecenie złożone przez Zleceniodawcę Wykonawcy (w tym również zamówienie telefoniczne oraz/lub pocztą elektroniczną), którego treść spełnia wymogi ustalone w punkcie 10.1 Warunków specjalnych (aneks), po potwierdzeniu go przez Wykonawcę, uznaje się za Protokół Zlecenia.
1.1.8. Zlecenie – zamówienie Usług, gdy Usługi, które chce otrzymać Zleceniodawca (ich wynik) są notowane w Protokole Zlecenia, a cenę wskazuje się jako kwotę stałą albo ustala się na podstawie faktycznego czasu poświęconego przez Wykonawcę na wykonanie zlecenia, w oparciu o ustalone przez Strony stawki za Usługi.
1.1.9. Technika – wskazane w Protokole Zlecenia albo aneksie do niego środki transportu Zleceniodawcy oraz/lub inny sprzęt techniczny, który w myśl Umowy będzie objęty obsługą techniczną oraz/lub remontem (świadczone Usługi).
1.1.10. Informacje poufne – oznaczają dowolne informacje finansowe, techniczne, dotyczące działalności, administracyjne, biznesowe, korporacyjne, handlowe albo dowolne inne informacje oraz dane, związane z dowolną ze Stron, dowolnymi przedsiębiorstwami powiązanymi Strony oraz (lub) stosunkami handlowymi Stron, które udostępnia się Stronie albo jej upoważnionym odbiorcom informacji w formie ustnej, wizualnej, pisemnej (w tym również przekazanie za pośrednictwem narzędzi elektronicznych albo innych), bez względu na to, czy takie informacje i dane zostały podane przed czy po zawarciu niniejszej Umowy. Co więcej, Informacje poufne obejmują wszelkie informacje, w tym również specyfikacje stosunków handlowych oraz usług, informacje biznesowe, know how, dane, technologie, wynalazki, wzornictwo, procesy, modele, badania, warunki niniejszej Umowy oraz dowolne informacje związane z niniejszą Umową oraz jej wykonywaniem. Za Informacje poufne nie uznaje się takich informacji, które (i) były powszechnie znane przed zawarciem niniejszej Umowy; (ii) informacji o usługach Wykonawcy i innych ofertach handlowych, które Wykonawca ogłasza publicznie/ujawnia w celach reklamowych albo innych według własnego uznania; (iii) stały się znane Stronie od konkretnie wskazanych osób trzecich, których nie wiąże żadne zobowiązanie do poufności.
1.1.11. Umowa – Warunki ogólne oraz Warunki specjalne z wszystkimi aneksami do nich (w tym również Protokołami Zlecenia), porozumieniami w sprawie zmiany oraz uzupełnienia, podpisanymi przez Strony.
1.2. W wypadku sprzeczności albo niezgodności między Warunkami ogólnymi i Warunkami specjalnymi, stosuje się przepisy Warunków specjalnych.

2. Usługi
2.1. Wykonawca zobowiązuje się w trybie oraz na warunkach określonych w Umowie świadczyć zamówione przez Zleceniodawcę Usługi, z kolei Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za te usługi wynagrodzenie w wysokości określonej w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia. W okresie obowiązywania Umowy przedstawiciel Zleceniodawcy, wskazany w punkcie 6.2 Warunków specjalnych może zwrócić się do Wykonawcy w spawie świadczenia konkretnych Usług.
2.2. Gdy Zleceniodawca zwraca się do Wykonawcy w sprawie zamówienia Usług, Zleceniodawca albo Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy wypełniają Protokół Zlecenia, z wskazaniem: (I) wskazanych w Protokole Zlecenia danych identyfikacyjnych Techniki; (ii) objętości oraz/lub wyniku Usług; (iii) daty albo harmonogramu wykonania Zlecenia; (iv) ceny oraz/lub odpowiednich stawek; (v) innych istotnych warunków Zlecenia. Wykonawcy przysługuje prawo prosić Zleceniodawcę o dodatkowe informacje.
2.3. Objętość Zlecenia może ulegać zmianie w trybie określonym w punkcie 2.2 Warunków ogólnych. Co więcej, jeżeli w procesie wykonywania Zlecenia wychodzą na jaw nowe informacje na temat stanu Techniki, jej usterek oraz związanych z tym potrzeb Zleceniodawcy, Wykonawca może zaproponować Zleceniodawcy wykonanie dodatkowych prac, które, zdaniem Wykonawcy, są niezbędne do pomyślnego wykonania Zlecenia, jednocześnie wskazując rozsądne terminy na wykonanie takich prac oraz cenę takich dodatkowych prac. Porozumienie Stron zostaje udokumentowane w formie pisemnej (w tym również środkami łączności elektronicznej, gdy zostaje wyraźnie spisana treść porozumienia). W wypadku odmowy Zleceniodawcy wykonania takich dodatkowych prac albo niezgadzania się z terminami proponowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca, po poinformowaniu Zleceniodawcy za pośrednictwem narzędzi przewidzianych w niniejszej Umowie, ma prawo odmówić kontynuowania prac wykonania Zlecenia, jeżeli niewykonanie takich dodatkowych prac istotnie utrudniłoby Wykonawcy wykonanie Zlecenia. W takim wypadku Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić wyłącznie za te prace Zlecenia, które już zostały wykonane przez Wykonawcę.
2.4. Zlecenie zaczyna obowiązywać Wykonawcę oraz Zleceniodawcę dopiero po tym, jak obie Strony podpisują (potwierdzają) odpowiedni Protokół Zlecenia, który staje się częścią składową Umowy.
2.5. Usługi są zazwyczaj świadczone w konkretnym miejscu świadczenia Usług przez Wykonawcę w ustalonych godzinach pracy, jeżeli Strony nie umówiły się inaczej. Wykonawca może świadczyć Usługi Zleceniodawcy również poza miejscem świadczenia Usług (na drodze), w każdym konkretnym wypadku sporządzając osobne porozumienie w sprawie warunków świadczenia takich Usług.

3. Cena usług oraz tryb płatności
3.1. Cenę usług wskazuje się w Warunkach Specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia. Cena usług może być wskazywana jako: (I) ogólna (stała) kwota za wskazaną w Umowie ustaloną objętość Usług albo wynik lub (ii) stosowana stawka godzinowa albo stawka za poszczególne prace, a ostateczna cena Usług obliczona zostaje zgodnie z faktycznym czasem świadczenia usług Wykonawcy oraz/lub faktycznie wykonanymi poszczególnymi pracami.
3.2. Za wyświadczone Usługi Zleceniodawca płaci w terminach ustalonych w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia, a jeżeli takie terminy nie zostały osobno omówione – zgodnie z wystawioną przez Wykonawcę fakturą VAT, od razu po wyświadczeniu Usług, po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego. Po wyświadczeniu Usług Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania będącej w jego dyspozycji Techniki Zleceniodawcy (nieprzekazywania jej Zleceniodawcy) do momentu opłacenia przez Zleceniodawcę wyświadczonych Usług.
3.3. Płatność wykonuje się na konto bankowe Wykonawcy albo gotówką. W wypadku płatności przelewem bankowym, za dzień płatności uznaje się dzień, gdy stosowna kwota pieniężna wpłynie na konto Wykonawcy.
3.4. Zleceniodawca zobowiązuje się rozliczyć się z Wykonawcą za wszystkie ustalone z Wykonawcą oraz zamówione Usługi i towary (części zamienne). Ten obowiązek Zleceniodawcy pozostaje również w wypadku, gdy przed końcem wykonania Zlecenia Zleceniodawca zmienia Zlecenie albo rezygnuje z zamówionych towarów (części zamiennych), chyba że Strony osobno umawiają się w sprawie innego trybu płatności za niewykorzystane towary (części zamienne).
3.5. Strony swoje zobowiązania finansowe wobec siebie wykonują w pełnej objętości, potrącenie jest dopuszczalne wyłącznie gdy istnieje pisemna zgoda drugiej Strony.

4. Miejsce i terminy świadczenia Usług
4.1. Usługi są świadczone w miejscu wskazanym w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia, a jeśli takie miejsce nie zostało wskazane – w lokalach Wykonawcy.
4.2. Wykonawca zobowiązuje się wyświadczyć Usługi w terminach określonych w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia, a jeśli takie terminy nie zostały ustalone – w rozsądnym terminie niezbędnym do wyświadczenia takich usług. W wypadku spóźniania się Zleceniodawcy z dotrzymaniem swoich zobowiązań (np. Udzielenia żądanej przez Wykonawcę dodatkowej informacji albo stworzenia odpowiednich warunków do świadczenia Usług itp.) albo gdy w trakcie świadczenia usług dojdzie do przeszkód, których nie przewidziała żadna ze Stron, odpowiednio ich terminy ulegają przedłużeniu. W dowolnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu wykonania prac przewidzianych w Umowie w ustalonych terminach.

5. Tryb świadczenia Usług
5.1. W wypadkach, gdy Wykonawca ustala, że przy świadczeniu Usług wykonanie pewnych wymogów albo wskazań Zleceniodawcy zagraża należytej jakości świadczonych Usług, Wykonawca niezwłocznie jest zobowiązany uprzedzić o tym Zleceniodawcę. Jeżeli Zleceniodawca, po tym, jak został poinformowany, poleca Wykonawcy kontynuować prace zgodnie z wymogami albo instrukcjami Zleceniodawcy, uznaje się, że Zleceniodawca przyjmuje wszelkie związane z tym ryzyko.
5.2. Na prośbę Zleceniodawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować go o przebiegu prac.
5.3. Zleceniodawca jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą w procesie wykonywania Umowy. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za dokładne sformułowanie i przekazanie Wykonawcy zapotrzebowania na Usługi. Na żądanie Wykonawcy uściślenia Ustalonych wymogów, podania informacji albo podjęcia decyzji, Zleceniodawca jest zobowiązany zrobić to niezwłocznie po tym, jak zostanie otrzymane odpowiednie zapytanie Wykonawcy.
5.4. Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Technikę wraz z (i) dokumentem potwierdzającym prawo własności albo prawo do dysponowania (użytkowania) Techniką oraz (ii) oryginalnym egzemplarzem Protokołu Zlecenia.
5.5. Zleceniodawca jest zobowiązany przygotować swoją Technikę do świadczenia Usług, za wyjątkiem wypadku, gdy takie przygotowanie Techniki jest wpisane do Protokołu Zlecenia.
5.6. Jeżeli Wykonawca nie może rozpocząć, a po rozpoczęciu nie może kontynuować świadczenia Usług wskutek niewykonania pewnych prac albo nieusunięcia pewnych przeszkód i wykonanie takich prac/usunięcie przeszkód nie są wpisane do Protokołu Zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany jak najpilniej, ale nie później niż w terminie 2 (dwóch) godzin po otrzymaniu stosownego powiadomienia od Wykonawcy, zapewnić wykonanie takich prac albo usunięcie przeszkód, albo, jeżeli Wykonawca wyraża na to zgodę, na prośbę Zleceniodawcy Wykonawca może sam wykonać takie dodatkowe prace, a Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za te dodatkowe prace na podstawie stawki godzinowej albo inną cenę ustaloną z góry przez Strony.
5.7. Wykonawcy przysługuje prawo do świadczenia Usług według własnego uznania zatrudnić podwykonawców. Objętość prac zleconych podwykonawcom ustala Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zleceniodawcą za niewykonanie zobowiązań przez podwykonawców albo ich nienależyte wykonanie.
5.8. Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania Zlecenia nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od złożenia Zlecenia, informując o tym w formie pisemnej Wykonawcę, jednak jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za część prac wykonanych do momentu odwołania Zlecenia, jak również za zamówione/zakupione przez Wykonawcę części zamienne niezbędne do wykonania Zlecenia oraz za prace wykonane przez Wykonawcę po odwołaniu Zlecenia, które Wykonawca musiał koniecznie wykonać, żeby Technikę można było zwrócić Zleceniodawcy (np. montaż środka transportu, wyjęcie niezamontowanych do końca części itd.).

6. Przekazanie-odbiór Usług
6.1. Usługi przyjmuje się nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego po tym, jak Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o tym, że Usługi zostały wykonane. Przekazanie-odbiór Usług zostaje udokumentowane podpisaniem przez Strony Protokołu zdawczoodbiorczego.
6.2. Zleceniodawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia Usług wyłącznie wówczas, gdy podczas ich przekazania-odbioru zostają wykryte powstałe z winy Wykonawcy wady Usług (ich wyników) albo zostaje skonstatowane, że nie wykonano przynajmniej jednej z prac, wskazanych w Protokole Zlecenia i z uwagi na to z Techniki nie można korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem albo jej stan nie odpowiada stanowi, który miał zostać osiągnięty po wykonaniu Usług. Takie wady Usług wskazuje się w protokole zdawczo-odbiorczym i Wykonawca jest zobowiązany w rozsądnym terminie je usunąć. Po usunięciu wad Usług, powtarza się ustaloną w punkcie 6.1 Warunków ogólnych procedurę przekazania-odbioru Usług oraz w Protokole zdawczo-odbiorczym dokonuje się adnotacji o usunięciu wad.
6.3. Inne wady powstałe z winy Wykonawcy, przy których Technika oraz/lub wyniki Usług mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem, usuwa się w terminach odrębnie uzgodnionych przez Strony. Wady, powstałe nie z winy Wykonawcy, usuwa się na koszt Zleceniodawcy, z zastosowaniem standardowych stawek Wykonawcy, wskazanych w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia.
6.4. O odmowie podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę, w formie pisemnej wskazując przyczyny takiej odmowy. Jeżeli Zleceniodawca unika albo odmawia przyjęcia Usług bez umotywowania odmowy, w takim wypadku Wykonawca spisuje jednostronny Protokół zdawczo-odbiorczy Usług i w takim wypadku uznaje się, że Usługi zostały należycie przekazane Zleceniodawcy od momentu sporządzenia jednostronnego Protokołu zdawczo-odbiorczego.
6.5. Do momentu przyjęcia Usług Zleceniodawcy nie przysługuje prawo korzystania z ich rezultatów (Techniki, której świadczono Usługi) w celach swojej działalności gospodarczej. Jeżeli Zleceniodawca korzysta Usług, których (ich wyników) odbioru nie dokonano w celach działalności gospodarczej, uznaje się, że Zleceniodawca takie Usługi przyjął jako należyte.
6.6. Po przekazaniu Usług Zleceniodawcy, na Zleceniodawcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty albo zniszczenia wyników stosownych Usług. Po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego Zleceniodawca traci prawo do zgłaszania dowolnych roszczeń dotyczących jakości Usług, za wyjątkiem wypadków, gdy na wykonane Usługi udziela się gwarancji Wykonawcy.
6.7. Technikę zwraca się Zleceniodawcy (przedstawicielowi Zleceniodawcy) wraz z wszystkimi dokumentami Techniki, które Zleceniodawca przekazał uprzednio Wykonawcy wraz z Techniką.

7. Jakość Usług i gwarancja
7.1. Na wyniki Usług Wykonawca udziela gwarancji na okres i objętość wskazane w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia. Jeżeli w Protokole Zlecenia gwarancji nie omówiono oddzielnie, udziela się gwarancji na okres 6 (sześciu) miesięcy, w czasie trwania której Wykonawca na własny koszt usuwa ustalone po przekazaniu-odbiorze albo ukryte podczas przekazania-odbioru wady powstałe wskutek złej jakości świadczenia Usług. Wady albo usterki może usuwać wyłącznie sam Wykonawca w miejscach świadczenia przez niego Usług albo wyznaczone przez Wykonawcę osoby trzecie, z którymi Wykonawca w tej sprawie się umówił. Termin obowiązywania gwarancji zaczyna być liczony od momentu przekazania Usług Zleceniodawcy.
7.2. Gwarancja nie obejmuje wad, powstałych wskutek: (I) wad Techniki, nieujawnionych Wykonawcy w momencie składania Zlecenia, albo (ii) dokładnego wykonywania wymogów Zleceniodawcy po tym, jak Zleceniodawca został uprzedzony o możliwym powstaniu wad, albo (iii) gdy takie wady powstały z winy Zleceniodawcy albo jego pracowników, albo działań osób trzecich bądź okoliczności siły wyższej; (iv) zmian techniki wykonanych przez Zleceniodawcę albo osoby trzecie, albo (v) innych czynników niezależnych od Wykonawcy, o których Wykonawca nie wiedział i nie mógł wiedzieć, a Zleceniodawca nie poinformował o tym Wykonawcy.
7.3. Gwarancji nie stosuje się na towary używane (części zamienne) oraz Usługi Wykonawcy związane z ich montażem/demontażem itp., za wyjątkiem wypadków, gdy Strony umówiły się w tej sprawie inaczej w formie pisemnej.
7.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca podejmuje się likwidacji wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia Techniki objętej gwarancją do miejsca świadczenia Usług przez Wykonawcę, pod warunkiem, że występują wszystkie niezbędne do tego warunki, w tym również dostawa niezbędnych nowych/zamiennych części do miejsca świadczenia Usług przez Wykonawcę.

8. Odpowiedzialność
8.1. Jeżeli z winy Wykonawcy uchybia się terminowi wykonania Zlecenia, Wykonawca po otrzymaniu pisemnego roszczenia Zleceniodawcy jest zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy odsetki za zwłokę w wysokości 0,02% za każdy dzień spóźnienia, licząc od ceny niewykonanych w terminie prac, ale nie więcej niż 30% ceny konkretnego Protokołu Zlecenia.
8.2. Wykonawca zobowiązuje się wyrównać bezpośrednie straty Zleceniodawcy, które spowodowałoby niedotrzymanie niniejszej Umowy albo jej nienależyte wykonanie z winy Wykonawcy. W dowolnym wypadku odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie może przekraczać wynagrodzenia, które otrzymał on od Zleceniodawcy za te Usługi, które już zostały wyświadczone do momentu powstania takich strat (maksymalna granica odpowiedzialności).
8.3. W wypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminowi płatności za Usługi, na żądanie Wykonawcy w formie pisemnej jest on zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości 0,02% za każdy dzień spóźnienia, liczone od niezapłaconej w terminie kwoty.
8.4. Jeżeli Zleceniodawca nie wykonuje w terminie przewidzianych w umowie swoich zobowiązań i z tego powodu zostaje przesunięty termin wykonania Zlecenia o więcej niż 2 (dwa) dni robocze, Zleceniodawca, na żądanie Wykonawcy, jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odpowiednią część ceny Zlecenia, wprost proporcjonalną do wykonanej do tego momentu części Zlecenia.

9. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie Umowy
9.1. Zleceniodawca i Wykonawca wyznaczają osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy, które wskazuje się w Warunkach specjalnych oraz/lub Protokole Zlecenia. Przedstawiciele wyznaczeni przez Strony są upoważnieni do podejmowania w imieniu Stron decyzji związanych z realizacją konkretnego Zlecenia, jego zmianą oraz/lub uzupełnieniem.
9.2. Jeżeli Wykonawca albo Zleceniodawca zmieniają swojego przedstawiciela, Wykonawca albo Zleceniodawca odpowiednio są zobowiązani niezwłocznie należycie poinformować drugą Stronę o zmianie swojego przedstawiciela.

10. Siła wyższa
10.1. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pełnego albo częściowego niewykonania podjętych zobowiązań, jeżeli dowiedzie ona, że nie wykonywała zobowiązań wskutek okoliczności, których nie mogła ona kontrolować ani rozsądnie przewidzieć w momencie zawierania Umowy, i że jej rozsądne starania nie mogły zapobiec pojawieniu się tych okoliczności albo ich skutków (Force majeure).
10.2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności, wskazane w Regulaminie zwolnienia z odpowiedzialności w wypadku okoliczności siły wyższej zatwierdzonym przez Rząd Republiki Litewskiej rozporządzeniem Nr 840 z dn.15 lipca 1996 r. W celach niniejszej Umowy za okoliczności siły wyższej uznaje się również ograniczenia Republiki Litewskiej albo innych krajów zagranicznych w zakresie importu/eksportu techniki transportowej, części zamiennych i podobnego sprzętu, jak również brak wykwalifikowanych specjalistów, kompetentnych do wykonania pewnych zadań w ramach świadczenia Usług z tytułu Umowy albo drastyczny spadek ich liczby na rynku, w wyniku czego Wykonawca nie może wykonać swoich zobowiązań z tytułu Umowy.

11. Poufność
11.1. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać ani nie ujawniać Informacji poufnej. Strona, która uchybiła temu zobowiązaniu musi wyrównać straty drugiej Stron poniesione wskutek takiego uchybienia. Za naruszenie niniejszego zobowiązania do poufności nie uznaje się ujawnienia takiej informacji organom państwowym, gdy wymagają tego akty prawne, doradcom prawnym Stron, audytorom, którzy ex officio są zobowiązani do zachowania poufności.

12. Dane osobowe
12.1. Wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy dane osobowe Wykonawca wykorzystuje jedynie w celach wykonania niniejszej Umowy, tj. zapewnienia należytego świadczenia Usług Zleceniodawcy.
12.2. Wykonawcy przysługuje prawo bez odrębnej zgody Zleceniodawcy dane osobowe administrowane przez Wykonawcę oraz inne informacje związane z niniejszą Umową przekazać zakładowi ubezpieczeniowemu w celach administrowania zdarzeniami ubezpieczeniowymi/stosunkami ubezpieczeniowymi oraz osobom trzecim świadczącym usługi administrowania zadłużeniami/windykacji zadłużeń – w celach administrowania zadłużeniami.
12.3. Jeżeli świadcząc Usługi w myśl Umowy Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, na jego korzyść i zgodnie z jego instrukcjami inter alia gromadzi, przechowuje, wykorzystuje albo w inny sposób przetwarza dane osobowe, w takim wypadku Strony zawierają osobne porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych, które zostanie załączone do niniejszej Umowy.

13. Termin obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie
13.1. Warunki specjalne wraz z Warunkami ogólnymi stanowią Umowę wiążącą Strony. Umowa zawarta przez Strony obowiązuje do terminu wskazanego w punkcie 5.1 Warunków specjalnych, a jeśli nie został on wskazany – bezterminowo.
13.2. Umowa może zostać rozwiązana:
13.2.1. Na mocy należycie sporządzonego porozumienia Stron, w którym Strony są zobowiązane umówić się w sprawie płatności za wyświadczone Usługi albo ich część oraz wszelkich innych spraw, związanych z wypowiedzeniem Umowy, w tym skutków prawnych rozwiązania Umowy;
13.2.2. jednostronnie, bez występowania do sądu/arbitrażu, z inicjatywy dowolnej ze Stron, nie wskazując przyczyny oraz należycie uprzedziwszy drugą Stronę z terminem wypowiedzenia nie krótszym niż z 60(sześćdziesiąt) dni;
13.2.3. jednostronnie, bez występowania do sądu oraz należycie uprzedziwszy drugą Stronę z terminem wypowiedzenia nie krótszym niż z 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, gdy druga Strona nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne oraz w trakcie okresu wezwania nie naprawia wskazanego uchybienia; W takim wypadku Umowa będzie uznawana za automatycznie rozwiązaną po upływie wskazanego w zawiadomieniu o naruszeniu Umowy terminu na naprawienie uchybienia.
13.2.4. jednostronnie, bez występowania do sądu oraz niezwłocznie należycie uprzedziwszy drugą Stronę, gdy wobec drugiej Strony wszczyna się sprawę o upadłość albo rozpoczyna postępowanie upadłościowe w trybie pozasądowym, Strona jest w trakcie likwidacji, restrukturyzacji, wstrzymuje działalność gospodarczą albo powstaje inna analogiczna sytuacja.
13.3. Przy wypowiadaniu Umowy albo odwoływaniu Zlecenia Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za Usługi faktycznie wyświadczone do dnia wypowiedzenia Umowy albo odwołania Zlecenia.

14. Powiadomienia oraz inne warunki
14.1. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Umową, w tym również powiadomienia oraz faktury VAT mogą być wysyłane Zleceniodawcy w formie elektronicznej, tj. Pod jeden albo kilka adresów e-mail wskazanych w punktach 2.2.6 oraz 6.2 Warunków specjalnych.
14.2. Dowolne zmiany albo uzupełnienia Umowy obowiązują wyłącznie sporządzone w formie pisemnej oraz podpisane przez obie Strony. Wszystkie aneksy do niniejszej Umowy stanowią nieodłączną jej część.
14.3. Wykonawcy przysługuje prawo w dowolnej chwili według własnego uznania wszystkie prawa i obowiązki w myśl niniejszej Umowy lub ich część, bez odrębnej zgody Zleceniodawcy, przekazać swojej powiązanej osobie (przedsiębiorstwu z grupy Trelo). Jeżeli Zleceniodawca w terminach określonych w niniejszej Umowie za otrzymane Usługi nie rozlicza się z Wykonawcą, Wykonawcy przysługuje prawo (i) według własnego uznania dysponować zadłużeniem Zleceniodawcy jako mieniem, w tym również przekazać takie zadłużenie (prawo do wierzytelności) jako wynagrodzenie dla osób trzecich; (ii) do sprzedaży według własnego uznania albo innego rodzaju przekazania zadłużenia Zleceniodawcy osobie trzeciej, zajmującej się windykacją należności; (iii) do dysponowania według własnego uznania należącą do dyspozycji Wykonawcy Techniką Zleceniodawcy do momentu, aż zostanie całkowicie spłacone zadłużenie Zleceniodawcy. Wszystkie koszty dodatkowe związane z windykacją zadłużeń, w tym również wynagrodzenie osoby trzeciej, zajmującej się windykacją należności, pokrywa Zleceniodawca.
14.4. Każdy spór, powstający z tytułu niniejszej Umowy albo z nią związany, ostatecznie podlega arbitrażowi w wileńskim gospodarczym sądzie arbitrażowym zgodnie z regulaminem arbitrażowym. Wszystkie pisma procesowe będą wysyłane stronom pocztą elektroniczną pod adresy wskazane w niniejszej Umowie. Liczba arbitrów sądu arbitrażowego wyniesie 1 (jeden). Miejsce arbitrażu – Wilno, Litwa. W postępowaniu arbitrażowym będzie używany język angielski albo litewski (zgodnie z wyborem Wykonawcy). Wobec sporu stosuje się prawo materialne Republiki Litewskiej.