Általános szolgáltatási feltételek

Kapcsolatfelvétel nyelve:
Töltse le a szerződést PDF formátumban

1. Használati feltételek
1.1. A nagybetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak, kivéve, ha a kontextus másként követeli meg:
1.1.1. A Szerződő fél a Megrendelőlapon meghatározott TRELO, azaz Trelo, UAB vagy kapcsolt csoportvállalat.
1.1.2. A Megrendelő a különleges feltételek 2.2. szakaszában említett természetes vagy jogi személy.
1.1.3. A Felek a Szerződő felet és a Megrendelőt jelentik; a Fél vagy a Szerződő felet, vagy a Megrendelőt jelenti.
1.1.4. A Szolgáltatások a Szerződő félnek a Felek által aláírt megrendelőlapon felsorolt, különleges szakértelmet igénylő tevékenységeit jelentik, mint például a járművek és/vagy egyéb gépek karbantartását és javítását. Ez a fogalom nem foglalja magában a külön megállapodások szerinti termékértékesítéseket, kivéve, amennyiben kifejezetten másként rendelkeznek.
1.1.5. Az Általános Feltételek a Szerződő fél által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások általános feltételeit jelentik.
1.1.6. A Speciális feltételek a Megrendelő és a Szerződő fél által az Általános Feltételek kiegészítésével/helyettesítésével kapcsolatban elfogadott, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó feltételeket jelentik.
1.1.7. A Megrendelőlap a Szerződő felek által a Speciális feltételek 10.1. szakaszában (a Melléklet) előírt formában aláírt dokumentum, amely részletezi a Szerződő fél által a Megrendelő részére nyújtott konkrét szolgáltatásokat. A Szerződő fél általi jóváhagyást követően egy megrendelést, amelyet a Megrendelő a Szerződő félnek nyújt be (beleértve a telefonon és / vagy e-mailben benyújtott megrendelést), amelynek tartalma megfelel a Speciális feltételek 10.1. szakaszában (Mellékletben) megállapított követelményeknek, Megrendelőlapnak kell tekinteni.
1.1.8. A Megrendelés olyan szolgáltatás megrendelését jelenti, ahol a Megrendelő által kért Szolgáltatásokat (azok eredményeit) a Megrendelőlapon rögzítik, és az árat rögzített összegként határozzák meg, vagy a Szerződő fél által a megrendelés teljesítésének tényleges ideje alapján kerül meghatározásra, a Felek által megállapított Szolgáltatási díj alapján.
1.1.9. A Gép a Megrendelőnek a Megrendelőlapon vagy annak mellékletében meghatározott járművei és/vagy egyéb műszaki berendezései, amelyek az alábbiakban leírt karbantartási és/vagy javítási műveletek (Szolgáltatás nyújtás) tárgyát képezik.
1.1.10. A Bizalmas Információ a Felek bármely kapcsolt vállalkozásával kapcsolatos bármely pénzügyi, műszaki, működési, igazgatási, üzleti, vállalati, kereskedelmi vagy egyéb információ és adat, és/vagy a Felek közötti kereskedelmi kapcsolatok, amelyeket az adott Fél vagy annak meghatalmazott címzettjei számára szóbeli, vizuális vagy írásbeli formában (beleértve az elektronikus vagy egyéb eszközöket is) biztosítanak, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat vagy adatokat e Megállapodás megkötése előtt vagy után nyújtották-e be. A Bizalmas Információk közé tartozik továbbá az összes információ, beleértve a kereskedelmi kapcsolatokra és kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat, az üzleti információkat, a know-how-t, az adatokat, a technológiát, a találmányokat, a terveket, eljárásokat, modelleket, kutatást, e Megállapodás feltételeit, valamint az e Megállapodás és annak végrehajtása szempontjából lényeges információkat. A Bizalmas Információ nem tartalmazhat olyan információt, amely (i) a szerződés megkötése előtt nyilvánosan hozzáférhető volt; (ii) a Szerződő fél szolgáltatásaira és egyéb kereskedelmi ajánlataira vonatkozó információk, amelyeket a Szerződő fél kizárólag promóciós vagy egyéb célból tett/tett közzé; (iii) a Fél olyan meghatározott harmadik felektől szerezte be, amelyekre a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik.
1.1.11. A Megállapodás az Általános feltételeket és a Speciális Feltételeket jelenti valamennyi Mellékletükkel együtt (beleértve a Megrendelőlapokat is), a Felek által aláírt módosító és kiegészítő megállapodásokat.
1.2. Az Általános feltételek és a Speciális feltételek közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén a Speciális feltételek rendelkezései az irányadóak.

2. Szolgáltatások
2.1. A Szerződő fél a Megrendelő által az itt meghatározott feltételek szerint megrendelt szolgáltatásokat a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon meghatározott összeg erejéig köteles megfizetni. A jelen szerződés időtartama alatt a Megrendelőnek a Speciális feltételek 6.2. szakaszában megnevezett képviselője kapcsolatba léphet a Szerződő féllel egyedi szolgáltatások nyújtása érdekében.
2.2. Ha a Megrendelő a szolgáltatás megrendelésére vonatkozóan a Szerződő félre vonatkozó kérelmet nyújt be, a Megrendelőnek vagy a Megrendelő nevében eljáró Szerződő félnek ki kell töltenie a Megrendelőlapot, amely a következőket tartalmazza: (i) a Megrendelőlapon említett gép azonosítóadatait; (II) a Szolgáltatások körét és/vagy eredményét; (III) a megbízás végrehajtásának időpontját vagy a végrehajtás ütemezését; (iv) az árat és/vagy a vonatkozó díjakat; (v) a megbízás egyéb lényeges feltételeit. A Szerződő félnek jogában áll a Megrendelőtől további információkat kérni.
2.3. A végzés hatálya az Általános feltételek 2.2. szakasza szerint módosítható. Továbbá, ha a megrendelés folyamata során nyilvánvalóvá válik a gép állapotára, a berendezés meghibásodására és a Megrendelő kapcsolódó szükségleteire vonatkozó új információ, a Szerződő fél felajánlhat a Megrendelőnek minden olyan további munkát, amelyet a Szerződő fél szükségesnek tart a megrendelés sikeres teljesítéséhez, oly módon, hogy észszerű határidőt állapít meg az ilyen munka elvégzésére és az ilyen kiegészítő munka költségeinek meghatározásával. A Felek közötti megállapodást írásban kell megkötni (elektronikus úton is, amennyiben a megállapodás tartalma egyértelműen dokumentálva van). Amennyiben a Megrendelő megtagadja az ilyen kiegészítő munkát, vagy nem ért egyet a Szerződő fél által javasolt feltételekkel, a Szerződő fél – miután az itt meghatározott módon tájékoztatta a Megrendelőt – jogosult megtagadni a megrendelés teljesítésének folytatását, amennyiben az ilyen további munka nélkül, a megrendelést a Szerződő fél számára lényegesen nehezebb lenne elvégezni. Ebben az esetben a Megrendelő csak a Szerződő fél által már elvégzett megrendelésért fizet.
2.4. A megrendelés csak azután válik kötelezővé a Szerződő fél és a Megrendelő számára, miután mindkét fél aláírja (jóváhagyja) a vonatkozó Megrendelőlapot, amely e dokumentum szerves részét képezi.
2.5. A Szolgáltatásokat rendszerint meghatározott időben, a Szerződő fél Szolgáltatási helyén kell nyújtani, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg. A Szerződő fél a Szolgáltatásokat a Megrendelő számára a Szolgáltatások szokásos helyétől eltérő helyen is nyújthatja (közúton), eseti alapon külön megállapodás megkötésével az ilyen Szolgáltatások feltételeire vonatkozóan.

3. A Szolgáltatások ára és a fizetési eljárás
3.1. A Szolgáltatások árát a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon kell megadni. A Szolgáltatások ára feltüntethető: (i) a Megrendelésben említett Szolgáltatások megállapodás szerinti hatályának vagy eredményének teljes (rögzített) összegeként, vagy (ii) alkalmazandó óradíj vagy díj az egyes munkákra vonatkozóan, és a Szolgáltatások végső árát a Szerződő fél által a Szolgáltatások nyújtására ténylegesen rendelkezésre álló idő és / vagy a ténylegesen elvégzett egyedi munkák alapján kell kiszámítani.
3.2. A Megrendelő a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon megállapított határidőn belül fizeti ki a nyújtott Szolgáltatásokat, továbbá, ha az ilyen határidőket nem vitatják meg külön, a Szerződő fél által kiállított HÉA (ÁFA)-számlának megfelelően, közvetlenül a Szolgáltatások nyújtása és az átruházási és elfogadási igazolás aláírása után. A Szolgáltatások nyújtását követően a Szerződő félnek jogában áll visszatartani (nem átruházni a Megrendelő részére), amíg a Megrendelő ki nem fizeti a nyújtott szolgáltatásokat.
3.3. A kifizetést a Szerződő fél bankszámlájára vagy készpénzben kell teljesíteni. Banki átutalással történő kifizetés esetén a kifizetés időpontja az a nap, amelyen a vonatkozó összeget a Szerződő fél számláján jóváírják.
3.4. A Megrendelő vállalja, hogy elszámolja a Szerződő féllel az összes Szolgáltatást és árut (alkatrészt), amelyről a Szerződő féllel megállapodtak és azt megrendelték. A Megrendelő e kötelezettsége akkor is alkalmazandó, ha a Megrendelő a megrendelés teljesítését megelőzően megváltoztatja a megrendelést, vagy lemond a megrendelt árukról (alkatrészekről), kivéve, ha a Felek külön állapodnak meg a fel nem használt áruk (alkatrészek) kifizetésére vonatkozó más eljárásról.
3.5. A Felek egymással szemben teljes mértékben teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket, és ellentételezésük csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával megengedett.

4. A szolgáltatás nyújtás helye és feltételei
4.1. A Szolgáltatásokat a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon meghatározott helyen kell nyújtani, vagy ha ez a hely nincs külön feltüntetve, a Szerződő fél telephelyén.
4.2. A Szerződő fél vállalja, hogy a Szolgáltatásokat a Speciális feltételekben és / vagy a Megrendelőlapon meghatározott határidőn belül nyújtja, vagy ha ilyen határidőt nem határoz meg, az ilyen Szolgáltatások nyújtásához szükséges észszerű időn belül. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen látja el a kötelezettségeinek teljesítését (pl. a Szerződő fél által kért kiegészítő információk megadása vagy a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő feltételek megteremtése stb.), vagy a Szolgáltatások nyújtásának akadályai esetén, amelyet egyik fél sem láthatott előre, a kötelezettségek teljesítésének határidejét ennek megfelelően meg kell hosszabbítani. A Szerződő fél minden esetben vállalja, hogy minden észszerű erőfeszítést megtesz az alábbiakban előírt munka időben történő elvégzésére.

5. A szolgáltatás nyújtásának folyamata
5.1. Abban az esetben, ha a Szerződő fél megállapítja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Megrendelő bizonyos követelményeinek vagy utasításainak teljesítése veszélyezteti a nyújtott Szolgáltatások alkalmasságát, erről haladéktalanul értesíti az ügyfelet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után arra utasítja a Szerződő felet, hogy folytassa a munkát a Megrendelő követelményeinek vagy utasításainak megfelelően, a Megrendelőt úgy kell tekinteni, mint aki az ezzel kapcsolatos összes kockázatot vállalja.
5.2. A Szerződő fél a Megrendelő kérésére tájékoztatja őt a szolgáltatások nyújtásának előrehaladásáról.
5.3. A Megrendelő együttműködik a Szerződő féllel a teljesítés folyamatában. A Megrendelő felelős a szolgáltatás szükségességének pontos megfogalmazásáért és a Szerződő fél felé történő megjelöléséért. Amennyiben a Szerződő fél a megállapított követelmények, az információszolgáltatás vagy a döntéshozatal tisztázását igényli, a Megrendelő a Szerződő fél megfelelő kérését követően haladéktalanul köteles ezt megtenni.
5.4. A Megrendelő átadja a gépet a Szerződő félnek (i) a gép birtoklására vagy rendelkezésére (használatára) való jogot igazoló dokumentumot (ii) a Megrendelőlap eredeti példányával együtt.
5.5. A Megrendelőnek elő kell készítenie a gépet a Szolgáltatások nyújtására, kivéve, ha a gép ilyen előkészítése szerepel a Megrendelőlapon.
5.6. Ha a Szerződő fél nem tudja elkezdeni, és a munkálatok megkezdése után a szolgáltatás nem folytatható annak következtében, hogy bizonyos munkákat nem fejeztek be, vagy bizonyos akadályokat nem távolítottak el, és az ilyen munka elvégzése/az ilyen akadályok eltávolítása nem szerepel a Megrendelőlapon, a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb két órával a Szerződő féltől érkező vonatkozó információ kézhezvételét követően biztosítja az ilyen munka elvégzését vagy az ilyen akadályok elhárítását, vagy ha a Szerződő fél beleegyezik, a Szerződő fél saját maga is elvégezheti az ilyen kiegészítő munkákat a Megrendelő kérésére és a Megrendelő a Szerződő fél által felszámított óradíjban vagy a Felek által előzetesen megállapított bármely egyéb áron fizeti ki a Szerződő felet a további munkáért.
5.7. A Szerződő fél saját belátása szerint jogosult alvállalkozókat megbízni a szolgáltatások nyújtására. Az alvállalkozókra bízott munka körét a Szerződő fél határozza meg. A Szerződő fél felelős a Megrendelő felé az alvállalkozók kötelezettségeinek nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése miatt.
5.8. A Megrendelő a megrendelés feladásától számított legkésőbb 2 (két) napon belül felmondhatja a megrendelést a Szerződő fél írásbeli értesítése útján, de a Szerződő félnek a megrendelés törlését megelőzően elvégzett munka egy részét kifizeti, valamint szintén kifizeti a Szerződő fél által megrendelt / megvásárolt alkatrészeket, amelyek a megrendelés teljesítéséhez és a Szerződő fél által a megrendelés törlését követően elvégzett munkához szükségesek voltak, és amelyeket a Szerződő félnek elkerülhetetlenül be kellett fejeznie, hogy a gépet vissza lehessen juttatni a Megrendelőnek (pl. a jármű összeszerelése, azon alkatrészek eltávolítása, amelyek beszerelése folyamatban van stb.).

6. A Szolgáltatások átadása és elfogadása
6.1. A Szolgáltatásokat legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül kell elfogadni, miután a Szerződő fél értesítette a Megrendelőt a Szolgáltatások nyújtásáról. A Szolgáltatások átadását és elfogadását a Felek átadási és elfogadási tanúsítványának aláírásával kell hivatalossá tenni.
6.2. A Megrendelő csak akkor utasíthatja el a szolgáltatások átvételét, ha a Szerződő fél hibájából eredő bármilyen hibát (annak eredményeit) észlelnek az átadás és az átvétel időpontjában, vagy ha a megrendelőlapon meghatározott bármilyen munkát nem végeztek el, és így a gépet nem lehet a rendeltetésszerű használatára használni, vagy nincs olyan állapotban, amelyet a Szolgáltatás befejezése után kellett volna elérni. A szolgáltatások ilyen hibáit részletezni kell az átadási és elfogadási igazolásban, és azokat a Szerződő félnek észszerű időn belül pótolnia kell. A Szolgáltatások hibáinak kiküszöbölését követően meg kell ismételni az Általános feltételek 6.1. szakaszában leírt Szolgáltatások átadási és elfogadási eljárását, és a hibák kiküszöbölését fel kell tüntetni az átadási és átvételi igazolásban.
6.3. A Szerződő fél hibájából eredő fennmaradó hibákat, amelyek fennállása esetén a gép és/vagy a Szolgáltatások eredményei a tervezett célra nem használhatók fel, a Felek által külön megállapított időpontban kell kiküszöbölni. A nem a Szerződő fél hibája miatt felmerült hibákat a Megrendelő költségén kell kijavítani, a Szerződő fél által a Speciális feltételekben és / vagy a Megrendelőlapon meghatározott általános árai szerint.
6.4. A Megrendelőnek haladéktalanul értesítenie kell a Szerződő felet a szolgáltatás átadási és elfogadási tanúsítvány aláírásának elutasításáról, és írásban meg kell indokolnia a visszautasítást. Amennyiben a Megrendelő alapos elutasítás nélkül kerüli el vagy tagadja meg a Szolgáltatások átvételét, a Szerződő fél egyoldalú átadási és átvételi igazolást állít ki a Szolgáltatásokról. Ebben az esetben a Szolgáltatásokat az egyoldalú átadási és átvételi igazolás kiállításától kezdve úgy kell tekinteni, hogy azokat a Megrendelő részére megfelelően átruházták.
6.5. A Szolgáltatás átvételéig a Megrendelő nem használhatja fel annak eredményeit (azon gépeket, amelyek tekintetében a szolgáltatást igénybe vették) saját üzleti céljaira. Amennyiben a Megrendelő a nem elfogadható Szolgáltatásokat (azok eredményeit) üzleti célra használja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő elfogadta ezeket a Szolgáltatásokat.
6.6. A Szolgáltatások Megrendelő részére történő átadását követően a vonatkozó Szolgáltatási eredmények véletlen elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata a Megrendelőre hárul. Az átadási és átvételi igazolás aláírásakor a Megrendelő elveszíti a jogot arra, hogy bármiféle igényt állítson a Szolgáltatások minőségére vonatkozóan, kivéve a Szerződő fél jótállása alapján nyújtott Szolgáltatásokat.
6.7. A gépet vissza kell küldeni a Megrendelőnek (annak képviselőjének), valamint az összes olyan gépekkel kapcsolatos dokumentumot, amelyet a Megrendelő a géppel együtt átadott a Szerződő félnek.

7. A Szolgáltatások minősége és garanciája
7.1. Ami a Szolgáltatások eredményeit illeti, a Szerződő fél garanciát nyújt a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon meghatározott időtartamra és hatályra. Ha a jótállást nem tárgyalják külön a Megrendelőlapon, akkor 6 (hat) hónapos garancia jár, amelynek során a Szerződő fél saját költségén orvosolja az átadás és elfogadás után feltárt hibákat, illetve az átadás és elfogadás időpontjában meglévő olyan látens hibákat, amelyek a Szolgáltatások gyenge minőségű nyújtása következtében keletkeztek. A hibákat vagy a károsodásokat csak a Szerződő fél javíthatja azokon a helyeken, ahol Szolgáltatást nyújt, vagy a Szerződő fél által kinevezett harmadik felekkel, akikkel a Szerződő fél megegyezett. A garancia időtartama attól a pillanattól kezdődik, amikor a Szolgáltatásokat átadták a Megrendelőnek.
7.2. A jótállás nem vonatkozik az alábbi hibákra: (i) a gép olyan hibáival kapcsolatban, amelyeket a Megrendelés benyújtásakor a Szerződő fél számára nem tettek közzé; vagy (ii) a Megrendelő követelményeinek pontos teljesítése eredményeként, miután figyelmeztették a Megrendelőt a hibák lehetséges előfordulásáról; vagy (iii) a Megrendelő vagy alkalmazottai hibáján, harmadik személyek tettein vagy vis maior körülményein keresztül; (iv) a Megrendelő vagy harmadik felek által a gépnél végrehajtott módosításoktól; vagy (vi) egyéb, a Szerződő féltől független okok miatt, amelyekről a Szerződő fél nem tudott és nem tudhatott, és amelyekről a Megrendelő nem tájékoztatta a Szerződő felet.
7.3. A jótállás nem terjed ki a használt árukra (alkatrészekre) és a Szerződő fél által a felszereléshez / szétszereléshez stb. kapcsolódó szolgáltatásokra, kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg.
7.4. A jótállási időszak alatt a Szerződő fél azonnal, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül orvosolja a hibákat, attól a naptól számítva, amikor a jótállással rendelkező gépet a Szerződő fél a szolgáltatások teljesítési helyére szállítja, feltéve, hogy minden szükséges feltétel teljesül, beleértve az összes szükséges új/cserealkatrész leszállítását a Szerződő fél által a szolgáltatás nyújtás helyére.

8. Felelősség
8.1. Ha a Szerződő fél hibájából a megrendelés teljesítésének határidejét elmulasztják, a Szerződő fél a Megrendelő írásbeli kérésére a késedelem minden egyes napjára előre be nem fejezett költségek 0,02%-ának megfelelő késedelmi kamatot fizet a Megrendelőnek, de egy adott megrendelés árának legfeljebb 30%-át.
8.2. A Szerződő fél vállalja, hogy kártalanítja a Megrendelőt a Szerződő fél hibájából eredő, a teljesítés elmulasztásából vagy a nem megfelelő teljesítésből eredő közvetlen veszteségekért. A Szerződő fél felelőssége semmiképpen sem haladhatja meg a Megrendelőtől az ilyen veszteségek bekövetkezése előtt már teljesített szolgáltatásokért kapott díjazást (maximális felelősséghatár).
8.3. Amennyiben a Megrendelő késve fizet a Szolgáltatásokért, akkor a Szerződő fél írásbeli kérésére a késedelem minden napján a fennmaradó összeg 0,02% -ának megfelelő késedelmi kamatot fizet a Szerződő félnek, a késve fizetett összeg alapján.
8.4. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti időben a szerződéses kötelezettségeit, és ezért a megrendelés teljesítésének határidejét több mint 2 (két) nappal elhalasztják, a Megrendelő a Szerződő fél kérésére a Szerződő fél számára megfizeti a Megrendelés megfelelő részét, amely arányos a Megrendelés időközben végrehajtott részével.

9. A megállapodás végrehajtásáért felelős személyek kinevezése
9.1. A Megrendelő és a Szerződő fél kijelöli a Speciális feltételekben és/vagy a Megrendelőlapon meghatározott, a végrehajtásért felelős személyeket. A Felek által kinevezett képviselők felhatalmazást kapnak arra, hogy a Felek nevében döntéseket hozzanak az egyedi megrendeléssel kapcsolatos végrehajtásról, módosításról és / vagy kiegészítésről.
9.2. Amennyiben a Szerződő fél vagy a Megrendelő megváltoztatja a képviselőjét, a Szerződő fél vagy a Megrendelő adott esetben haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet a képviselőjük megváltozásáról.

10. Vis maior
10.1. A Felek egyikét sem vonják felelősségre a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítéséért, ha sikerül bizonyítaniuk, hogy az ilyen mulasztás rendkívüli körülményeknek tudható be, amelyek nem befolyásolhatóak, és amelyeket a Felek nem tudtak észszerűen előre jelezni, és a Felek sem a körülményeket, sem a következményeket nem tudták megakadályozni (vis maior).
10.2. A vis maior körülményei a vis maior esetén a felelősség alóli mentességről szóló, a Litván Köztársaság kormányának 1996. július 15-i 840. sz. határozatával elfogadott szabályokban említett körülmények. Ennek alkalmazásából a vis maior a Litván Köztársaság vagy más külföldi országok által a szállítóberendezések, pótalkatrészek és hasonló felszerelések behozatalára/kivitelére vonatkozóan bevezetett korlátozások, valamint a piac hiánya vagy drasztikus hiánya olyan megfelelően képzett szakemberek esetében, akik az alábbi szolgáltatások nyújtása során bizonyos feladatok ellátására jogosultak, ami megakadályozza, hogy a Szerződő fél eleget tegyen az alábbiakban foglalt kötelezettségeinek.

11. Titoktartás
11.1. A Felek vállalják, hogy a bizalmas információkat nem adják át és nem hozzák nyilvánosságra. Ezt a kötelezettséget megsértő Fél felelős a másik Fél által az ilyen megsértés miatt elszenvedett kárért. Az ilyen információknak a hatóságok számára történő közzététele, amennyiben azt törvény írja elő, a Felek jogi tanácsadóinak, a könyvvizsgálóknak, akik hivatalból kötelesek titokban tartani, nem tekinthetők a titoktartási kötelezettség megsértésének.

12. Személyes adatok
12.1. A Szerződő fél a Megrendelőtől kapott valamennyi személyes adatot csak e célra használja fel, azaz csak azért, hogy biztosítsa a megfelelő szolgáltatást a Megrendelő számára.
12.2. A Szerződő félnek joga van a Megrendelő külön beleegyezése nélkül a Megrendelő személyes adatait és az ezzel kapcsolatos egyéb információkat a biztosító társaság számára biztosítási események / biztosítási kapcsolatok kezelése és adósságkezelési / behajtási szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek számára adósságkezelés céljából átadni.
12.3. Amennyiben a Szerződő fél a jelen Szolgáltatás nyújtása keretében személyes adatokat gyűjt, tárol, használ vagy egyéb módon dolgoz fel a Megrendelő nevében, a Megrendelő javára vagy annak útmutatása alapján, a Felek külön megállapodást kötnek a mellékelt személyes adatok feldolgozásáról.

13. A megállapodás érvényessége és megszűnése
13.1. A Speciális feltételek és az Általános feltételek a Felek között kötelező érvényű megállapodást alkotnak. A Felek által kötött megállapodás a Speciális feltételek 5.1. szakaszában meghatározott időtartamra, vagy ha nem határozzák meg, határozatlan időre szól.
13.2. A Megállapodás a következő esetekben szüntethető meg:
13.2.1. a Felek között megfelelően végrehajtott megállapodással, amelyben a Felek megállapodnak a Szolgáltatások teljes egészében vagy részben történő rendezéséről és a Szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos minden egyéb kérdésről, ideértve a megszűnés jogi következményeit is;
13.2.2. egyoldalúan, bírósági / választottbírósági eljárás igénybevétele nélkül, bármelyik Fél kezdeményezésére, indoklás nélkül és a másik Fél számára megfelelő értesítéssel, legalább 60 (hatvan) nappal a megállapodás megszűnése előtt;
13.2.3. egyoldalúan, bírósághoz fordulás nélkül és a másik Félhez intézett értesítés mellett legalább 30 (harminc) naptári nappal a megállapodás megszűnése előtt, ha a másik Fél nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és nem korrigálja a meghatározott jogsértést a felmondási határidőn belül. Ilyen esetben a Megállapodást a jogsértésről szóló értesítésben megjelölt jogsértés megszüntetésére rendelkezésre álló idő lejártakor automatikusan lezártnak kell tekinteni;
13.2.4. egyoldalúan, bírósági eljárás nélkül, és a másik Fél fizetésképtelensége vagy peren kívüli csődje, felszámolása, szerkezetátalakítása, felfüggesztése vagy más hasonló helyzete esetén a másik Fél számára azonnal megfelelő értesítést adva.
13.3. A Szerződés vagy a Megrendelés felmondásakor a Megrendelő a szerződés vagy a megrendelés megszűnéséig fizeti ki a Szerződő felet a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokért.

14. Értesítések és egyéb rendelkezések
14.1. Az ehhez kapcsolódó összes levelezést, beleértve a hirdetményeket és a HÉA (ÁFA)-számlákat, elektronikus úton is el lehet küldeni a Megrendelőnek, azaz a Speciális feltételek 2.2.6. és 6.2. szakaszában meghatározott egy vagy több e-mail címre.
14.2. E Megállapodás bármely módosítása és kiegészítése csak abban az esetben érvényes, ha azt írásban és mindkét Fél aláírásával ellátva teszik meg. E Megállapodás valamennyi Melléklete a Megállapodás szerves részét képezi.
14.3. A Szerződő félnek jogában áll bármikor, saját belátása szerint, hogy az alábbiakban felsorolt jogait vagy kötelezettségeit részben vagy egészben átruházza leányvállalatára (Trelo csoport vállalat) a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül. Ha a Megrendelő az itt meghatározott határidőn belül nem fizeti ki a Szerződő felet a kapott szolgáltatásokért, a Szerződő fél jogosult (i) a Megrendelő adósságának eszközként történő felhasználására, beleértve az ilyen tartozás (követelés joga) harmadik fél részére történő átruházását is; (ii) a Megrendelő tartozását saját belátása szerint értékesítse vagy más módon átruházhassa egy adósságot beszedő harmadik fél részére; (iii) saját belátása szerint használja a Megrendelő gépét, amíg a Megrendelő tartozását teljes mértékben vissza nem fizeti. A tartozás beszedésével kapcsolatos minden további költséget, beleértve a tartozás beszedésében részt vevő harmadik feleknek felszámított díjakat, a Megrendelő viseli.
14.4. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő vitákat végül választottbírósági úton kell megoldani a Vilniusi Kereskedelmi Választottbíróságon, a választottbírósági szabályoknak megfelelően. Az eljárási iratokat e-mailben kell megküldeni a Feleknek az itt megadott címre. A választottbírák száma egy. A választottbíráskodás helyszíne Vilnius, Litvánia. A választottbíráskodás nyelve angol vagy litván (a Szerződő fél választása szerint). A jogvitára a Litván Köztársaság anyagi jogát kell alkalmazni.