Общи условия на услугата

Език за контакт:

1. Използвани термини

1.1. Използваните с главни букви термини имат следното значение – освен ако контекстът не изисква друго:

1.1.1. Изпълнител – дружество „TRELO“, т.е. Trelo, UAB, или свързана с него компания от неговата група, както е посочено в Протокола за поръчка.

1.1.2. Възложител – физическо или юридическо лице, посочено в точка 2.2 на Специалните условия.

1.1.3. Страни – Изпълнител и Възложител; Страна – Изпълнител или Възложител.

1.1.4. Услуги – дейности на Изпълнителя, изискващи специални знания, посочени в подписания от страните Протокол за заявка, такива като поддръжка и ремонт на превозни средства и/или друга техника. Освен ако не е изрично посочено друго, този термин обхваща доставката на стоки по отделни договори.

1.1.5. Общи условия – настоящите стандартни условия за предоставяне на Услугите, предоставяни от Изпълнителя на Възложителя.

1.1.6. Специални условия – Допълващи / заместващи Общите условия допълнително договорени между Изпълнителя от Възложителя условия за предоставяне на услуги.

1.1.7. Протокол за заявка – документ, подписан от двете страни под формата на посоченото в точка 10.1 (приложение) на Специалните условия, в който са посочени конкретните предоставяни от Изпълнителя на Възложителя Услуги. Предадена от Възложителя на Изпълнителя Заявка (включително заявки по телефон и/или електронна поща), чието съдържание отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1 (приложение) на специалните условия, се смята за приета заявка след нейното потвърждение от Изпълнителя.

1.1.8. Заявка – заявка за извършването на Услуги, при което поисканите от Възложителя услуги (техният резултат) са фиксирани в Протокола за заявка, а цената е посочена във вид на фиксирана сума или се определя на базата на реалното изразходвано от Изпълнителя за изпълнение на заявката време.

1.1.9. Техника – превозни средства и/или друго техническо оборудване на Възложителя, посочени в Протокола за заявка или неговото приложение, които подлежат на техническа поддръжка и/или ремонт (предоставяне на услуги) в съответствие със сключения Договор.

1.1.10. Поверителна информация – означава всяка финансова, техническа, оперативна, административна, бизнес, корпоративна, търговска или всякаква друга информация и данни, свързани с която и да е от Страните, всички свързани дружества на Страна и/или търговски отношения между Страните, която се предоставя на другата Страна. Страната или нейните упълномощени получатели на информация устно, визуално, писмено (включително чрез предаване по електронен или друг начин), независимо дали такава информация и данни са били предоставени преди или след сключването на настоящия Договор. В допълнение, в поверителната информация влиза цялата информация, включително търговски отношения и спецификации на услуги, бизнес информация, ноухау, данни, технологии, изобретения,  дизайни, процеси, модели, изследвания, условията на настоящия Договор и всяка друга свързана с настоящия Договор и неговото изпълнение информация. За поверителната информация не се смята такава информация, която (i) е била оповестена в публичното пространство преди сключването на настоящия Договор; (ii) информация за услугите на Изпълнителя и други търговски оферти, които Изпълнителят е публикувал / разкривал за рекламни или други цели по свое усмотрение; (iii) е била получена от Страната от конкретно определени трети страни, които не са обвързани с никакво задължение за поверителност.

1.1.11. Договор – Общите условия и Специалните условия с всички техни приложения (включително Протоколите за заявка), споразуменията за въвеждането на подписани от Страните изменения и допълнения.

1.2. В случай на конфликт или несъответствие между Общите условия и Специалните условия предимство имат разпоредбите на Специалните условия.

2. Услуги

2.1. Изпълнителят се задължава да предостави заявените от Възложителя Услуги в съответствие с установените в Договора процедура и условията, а Възложителят се задължава да заплати такса за тези услуги в размера, определен в Специалните условия и/или Протокола за заявка. По време на срока на действие на Договора представителят на Възложителя, посочен в точка 6.2 от Специалните условия, може да кандидатства пред Изпълнителя за предоставяне на конкретни Услуги.

2.2. Когато Възложителят се обърне към Изпълнителя за подаване на Заявка за услуга, Възложителят (или Изпълнителят от името на Възложителя) попълва Протокола за заявка, като посочва: (i) Техническите идентификационни данни, посочени в Протокола за заявка; (ii) обхвата и/или резултата от Услугите; (iii) датата на изпълнение на заявката или графика за изпълнение; iv) цена и/или съответните тарифи; v) други съществени условия на Заявката. Изпълнителят има право да изисква допълнителна информация от Възложителя.

2.3. Обхватът на заявката може да бъде променен в съответствие с процедурата, посочена в точка 2.2 на Общите условия. Освен това, ако нова информация за състоянието на Техниката, повредите по нея и свързаните с това нужди на Възложителя стане известна вече по време на процеса на изпълнение на Заявката, Изпълнителят може да предложи на Възложителя  завършването на допълнителна работа, която Изпълнителят смята за необходима за успешно изпълнение на Заявката – заедно с разумни срокове и разходите за допълнителна работа. Договорът между Страните се формализира писмено (включително по електронен път, когато съдържанието на Договора е ясно записано). Ако Възложителят откаже извършването на такива допълнителни работи или не е съгласен с предложените от Изпълнителя условия, Изпълнителят, след като уведоми Възложителя за това по предвидените в настоящия Договор начини, има право да откаже да продължи изпълнението на Заявката. В този случай Възложителят трябва да плати само за онези заявки, които вече са завършени от Изпълнителя.

2.4. Заявката става обвързваща за Изпълнителя и Възложителя само след като двете страни подпишат (потвърдят) съответния Протокол за заявка, който става неразделна част от Договора.

2.5. Услугите обикновено се предоставят през посоченото от Изпълнителя работно време, на конкретното място на предоставяне на Услугите, освен ако Страните не се договорят за друго. Изпълнителят може също така да предоставя Услугите на Възложителя извън мястото на предоставяне на Услугите (на пътя), като сключи отделен Договор за условията на предоставяне на такива Услуги във всеки конкретен случай.

3. Цена на услугите и процедура на плащане

3.1. Цената на услугите е посочена в Специалните условия и/или Протокола за заявка. Цената на Услугите може да бъде посочена по следните начини: (i) общата (фиксирана) сума за договорения обхват или резултат от Услугите, посочени в Заявката, или (ii) приложимата  почасова ставка или таксата за отделни работи, а крайната цена на Услугите се изчислява въз основа на действителната индивидуално извършена от Изпълнителя реална работа.

3.2. Възложителят заплаща предоставените Услуги в сроковете, договорени в Специалните условия и/или Протокола за заявка, а ако такива условия не са договорени отделно – съгласно представената от Изпълнителя фактура по ДДС, веднага след извършването на Услугите, подписвайки Приемо-предавателен протокол. След предоставянето на Услугите Изпълнителят има право да задържи намиращата се у него принадлежаща на Възложителя техника (да не я предаде на Възложителя), докато Възложителят заплати за предоставените Услуги.

3.3. Плащането ще се извършва по банковата сметка на Изпълнителя или в брой. Когато плащането се извършва по банков път, за ден на плащането се смята денят, в който съответната сума на средствата е заведена по сметката на Изпълнителя.

3.4. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя за всички Услуги и стоки (резервни части), договорени и заявени от Изпълнителя. Това задължение на Възложителя се прилага и в случай, че Възложителят промени Заявката или откаже заявените стоки (части) преди края на изпълнението на Заявката – освен ако Страните отделно се споразумеят за различна процедура на плащане на неизползваните стоки (части).

3.5. Страните изпълняват изцяло паричните си задължения една към друга, прихващането се разрешава само с писменото съгласие на другата страна.

4. Място и условия на предоставяне на услугите

4.1. Услугите се предоставят на мястото, посочено в Специалните условия и/или Протокола за заявка, а ако такова място не е посочено отделно – в помещенията на Изпълнителя.

4.2. Изпълнителят се задължава да предостави Услугите в сроковете, посочени в Специалните условия и/или Договора за заявка, а ако такива условия не са посочени – в разумния срок, необходим за предоставянето на такива услуги. Забавянията при изпълнението на задълженията на Възложителя (например за предоставяне на допълнителна информация, изисквана от Изпълнителя, или за създаване на подходящи условия за предоставяне на Услугите и др.под.) или в случай на възникването на пречки за предоставянето на услугите, които не са предвидени от никоя от Страните, удължават съответния срок. Във всеки случай Изпълнителят се задължава да положи всички разумни усилия за изпълнението на  предвидената в Договора работа в определените срокове.

5. Процедура за предоставянето на услуги

5.1. В случаите, когато Изпълнителят прецени, че изпълнението на определени изисквания или инструкции на Възложителя при предоставянето на Услугите застрашава приложимостта на предоставените Услуги, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя за причините. Ако Възложителят, след като бъде информиран, възложи на Изпълнителя да продължи работата в съответствие с изискванията или инструкциите на Възложителя, се смята, че Възложителят поема всички свързани с това рискове.

5.2. По искане на Възложителя Изпълнителят трябва да го информира за напредъка в предоставянето на Услугите.

5.3. Възложителят трябва да сътрудничи с Изпълнителя в процеса на изпълнение на настоящия Договор. Възложителят отговаря за точното формулиране и описание на Изпълнителя на необходимостта от Услугите. При искане от страна на Изпълнителя да изясни подадените изисквания, да предостави информация или да вземе решение, Възложителят трябва да направи това веднага след получаване на съответното искане от Изпълнителя.

5.4. Възложителят трябва да предаде Техниката на Изпълнителя заедно с (i) документ, доказващ правото на собственост или разпореждане (използване) на техниката, и (ii) оригинална на Протокола за заявка.

5.5. Възложителят трябва да подготви своята техника за предоставяне на услугите, освен когато такава подготовка на техниката е включена в Протокола за заявка.

5.6. Ако Изпълнителят не е в състояние да започне или не може да продължи да предоставя Услугите поради неизпълнение на определени работи или отстраняване на определени препятствия при изпълнението на такива работи (отстраняване на препятствия не е включено в Протокола за заявка), Възложителят трябва възможно най-скоро, но не по-късно от 2 (два) часа след получаване на съответното известие от Изпълнителя, да потвърди изпълнението на такива работи или отстраняването на препятствия или – ако Възложителят се съгласи – Изпълнителят може да извърши такива допълнителни работи по искане на Възложителя, а Възложителят заплаща на Изпълнителя за тези допълнителни работи според почасовата ставка, прилагана от Изпълнителя, или друга договорена предварително от Страните цена.

5.7. Изпълнителят има право да използва по своя преценка подизпълнители за предоставяне на Услугите. Обхватът на работата, възложена на подизпълнителите, се определя от Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя за неизпълнението или неправилното изпълнение на задълженията от страна на подизпълнителите.

5.8. Възложителят има право да отмени Заявка не по-късно от 2 (два) дена след подаването на Заявката, като уведоми писмено Изпълнителя, но трябва да заплати на Изпълнителя за частта от извършената работа преди анулирането, както и за заявените и закупени части преди отмяната на извършената от Изпълнителя работа, която Изпълнителят трябва да извърши в съответствие със своите задължения, за да може да върне Техниката на Възложителя (напр. сглобяване на превозното средство, отстраняване на не монтирани напълно части и др.под.).

6. Приемане и предаване на услугите

6.1. Услугите се приемат не по-късно от 1 (един) работен ден след като Изпълнителят уведоми Възложителя, че Услугите са извършени. Приемането и предаването на услугите се формализира чрез подписване на Приемо-предавателен протокол от Страните.

6.2. Възложителят има право да откаже да приеме Услугите само ако по време на приемането и предаването на Услугите (техните резултати) са установени недостатъци в по вина на Изпълнителя на поне една от работите, посочени в Протокола за заявка, и следователно техниката не може да се използва по предназначение, както следва да се постигне след изпълнението на Услугите. Такива недостатъци в Услугите се посочват в Приемо-предавателния протокол и Изпълнителят ги отстранява в разумен срок. След отстраняването на дефектите по Услугите процедурата по приемане предаване на Услугите, посочена в точка 6.1 от Общите условия, се повтаря и приемането на отстраняването на дефектите се отбелязва в Приемо-предавателния протокол.

6.3. Други дефекти, причинени по вина на Изпълнителя, в който случай Техниката и/или резултатите от Услугите могат да бъдат използвани по предназначение, се отстраняват в условията, договорени взаимно от Страните. Дефекти, които не са причинени по вина на Изпълнителя, се отстраняват за сметка на Възложителя, като се прилагат стандартните тарифи на Изпълнителя, посочени в Специалните условия и/или Протокола за заявка.

6.4. Възложителят трябва незабавно да уведоми Изпълнителя за отказа да подпише Приемо-предавателния протокол за услугата, като посочи писмено причините за такъв отказ. Ако Възложителят избягва или отказва да приеме Услугите, без да предостави мотивиран отказ, Изпълнителят изготвя едностранно Приемо-предавателен протокол за Услугите и в този случай услугите се смятат за правилно предадени на Възложителя от момента на едностранно подписване на Приемо-предавателния протокол.

6.5. До приемането на Услугите Възложителят няма право да използва техните резултати (Техниката, за която са предоставени Услугите) за своите бизнес цели. Ако Възложителят използва неприетите Услуги (техните резултати) за бизнес цели, се смята, че Възложителят е приел такива Услуги като съответстващи на изискванията.

6.6. След предаването на Услугите на Възложителя рискът от случайно унищожаване или повреда на резултатите от съответните Услуги преминава върху Възложителя. С подписването на Приемо-предавателния протокол Възложителят губи правото да предявява каквито и да било претенции относно качеството на Услугите – с изключение на случаите, когато извършените Услуги са гарантирани от Изпълнителя.

6.7. Техниката се връща на Възложителя (представителя на Възложителя) заедно с всички технически документи, които Възложителят е предал на Изпълнителя заедно с Техниката.

7. Качество на услугата и гаранция

7.1. Изпълнителят гарантира резултатите от Услугите в срока и обхвата, посочени в Специалните условия и/или Протокола за заявка. Ако гаранцията не е обсъдена отделно в Протокола за заявка, се предоставя 6 (шест) месечна гаранция, по време на която Изпълнителят отстранява за своя сметка дефектите, установени след приемане-предаването или останали прикрити по време на приемане предаването поради лошо качество на предоставяне на Услугите. Дефекти или неизправности могат да бъдат отстранени само от Изпълнителя на определените от него места за предоставяне на услуги или от трети лица, определени от Изпълнителя, с които Изпълнителят е съгласен. Гаранционният срок започва от момента на предаване на Услугите на Възложителя.

7.2. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от: (i) дефекти в Техниката, които не са разкрити на Изпълнителя към момента на подаване на Заявката; или (ii) точното изпълнение на изискванията на Възложителя, след като Възложителят е бил предупреден за евентуалното възникване на дефекти; или (iii) когато такива дефекти се дължат на вина на Възложителя или неговите служители или са възникнали поради действия на трети страни или форсмажорни обстоятелства; (iv) промени в Техниката, направени от Възложителя или трети страни; или (vi) други фактори, оставащи извън контрола на Изпълнителя, с които Изпълнителят не е бил запознат и не би могъл да бъде запознат и за които Възложителят не е уведомил Изпълнителя.

7.3. Гаранцията не важи за употребявани стоки (части) заедно с тяхното монтиране/демонтаж и др. свързани услуги на Изпълнителя – освен ако Страните не се договорят писмено за друго.

7.4. По време на гаранционния период Изпълнителят ще отстранява дефектите в срок до 5 (пет) работни дена след датата на доставка на гаранционната техника от Възложителя на услугата на Изпълнителя – при условие, че са изпълнени всички необходими условия, включително доставката на необходимите нови/употребявани резервни части на мястото на оказване на Услугите от страна на Изпълнителя.

8. Отговорности

8.1. В случай, че срокът за изпълнение на Заявката е пропуснат по вина на Изпълнителя, Изпълнителят по писмено искане на Възложителя заплаща на Възложителя 0,02% лихва за всеки просрочен ден, изчислена от цената на ненавременно извършената работа, но не повече от 30% от цената на конкретната Заявка.

8.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя за всички преки загуби, причинени от неизпълнението или неправилното изпълнение на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. Във всеки подобен случай отговорността на Изпълнителя съгласно настоящия Договор не може да надвишава възнаграждението, което е получил от Възложителя за онези Услуги, които вече са извършени преди възникването на такива загуби (максимален лимит на отговорност).

8.3. В случай, че Възложителят пропусне срока за плащане за Услугите, след писмено искане на Изпълнителя той трябва да заплати на Изпълнителя 0,02% лихва за всеки просрочен ден, изчислена върху сумата, която не е заплатена навреме.

8.4. В случай, че Възложителят не изпълни задълженията си по Договора в срок и срокът за изпълнение на Заявката е отложен с повече от 2 (два) работни дена, по искане на Изпълнителя Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя съответната част от цената на Заявката.

9. Назначаване на отговорни за изпълнението на договора лица

9.1. Възложителят и Изпълнителят назначават лицата, отговорни за изпълнението на настоящия Договор, както е посочено в Специалните условия и/или Протокола за заявка. Определените от страните Представители са упълномощени да вземат свързани с прилагането, изменението и/или допълването на конкретна заповед решения от името на Страните.

9.2. В случай че Изпълнителят или Възложителят промени своя представител, същият трябва в срок до 3 /три/ дни от промяната да уведоми съответно другата Страна за промяната на своя Представител.

10. Непреодолима сила

10.1. Нито една от Страните не носи отговорност за неизпълнението – изцяло или частично – на задълженията си, ако докаже, че не е изпълнила задълженията си поради независещи от нея обстоятелства с непреодолима сила, разумно предвидими към момента на сключване на Договора, и не е могла да предотврати техните последствия (Forse majeure).

10.2. Обстоятелства с непреодолима сила са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на Договора, и които не са могли да бъдат известни на Страните при сключването му или съответно да бъдат избегнати от Страните по време на действие на Договора. За целите на настоящия Договор ограниченията, наложени върху вноса/износа на транспортни машини, резервни части и подобна техника, както и липсата или драстичния недостиг на подходящо квалифицирани специалисти, компетентни да изпълняват определени задачи по предоставяне на услуги по настоящия Договор, се смятат за обстоятелства с непреодолима сила за целите на настоящия Договор, както и свиване на пазара, в резултат на което Изпълнителят не е в състояние да изпълни задълженията си по настоящия Договор.

11. Поверителност

11.1. Страните се задължават да не разпространяват или разкриват каквато и да било поверителна информация. Страната, която наруши това задължение, е длъжна да обезщети другата Страна за загубите, понесени в резултат на такова нарушение. Разгласяването на такава информация от публични органи, когато това се изисква от закона, както и от юридическите съветници на Страните, одиторите, от които се изисква да поддържат служебна поверителност, не се смята за нарушение на задължението за спазване на поверителност.

12. Лични данни

12.1. Всички получени от Възложителя лични данни ще се използват от Изпълнителя само за целите на изпълнение на настоящия Договор, т.е. само за да се осигури правилното предоставяне на Услугите на Възложителя.

12.2. Изпълнителят има право да прехвърля лични данни и друга свързана с настоящия Договор информация на застрахователна компания за целите на администриране на застрахователни събития/застрахователни отношения, както и на трети лица, предоставящи услуги за управление/събиране на дългове за целите на управлението на дълга – без получаване на отделното съгласие на Възложителя.

12.3. В случай, че по време на предоставянето на Услугите по настоящия Договор Изпълнителят ще събира, съхранява, използва или обработва по друг начин лични данни от името на Възложителя, в полза и съгласно инструкциите на Възложителя, Страните ще сключат отделен Договор за обработка на лични данни.

13. Валидност и прекратяване на Договора

13.1. Специалните условия заедно с Общите условия представляват обвързващ Страните договор. Договорът, сключен между Страните, е валиден до срока, определен в точка 5.1 на Специалните условия или, ако не е посочено друго – за неопределено време.

13.2. Договорът може да бъде прекратен:

13.2.1. След надлежното изпълнение на Договора от Страните, за което Страните трябва да сключат споразумение за уреждане на предоставяните услуги или на част от тях и на всички други въпроси, свързани с прекратяването на Договора – включително правните последици от прекратяването на Договора;

13.2.2. едностранно, без да се прибягва до съд/арбитраж, по инициатива на която и да е от Страните, без да се посочва причина и с надлежно уведомление до другата Страна – не по-късно от 60 (шестдесет) дена преди датата на прекратяване на Договора;

13.3. След прекратяване на Договора или отменянето на Заявка Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя стойността на действително предоставените услуги преди датата на прекратяване на Договора или отменянето на Заявката.

14. Известия и други условия

14.1. Цялата кореспонденция, свързана с настоящия Договор, включително известия и фактури по ДДС, може да бъде изпратена до Клиента в електронна форма, т.е. на един или повече имейл адреси, посочени в точки 2.2.6 и 6.2 на Специалните условия.

14.2. Всички изменения и допълнения в настоящия Договор са валидни само ако са направени в писмена форма и подписани от двете Страни. Всички приложения към настоящия Договор са неразделна част от него.

14.3. Изпълнителят има право по всяко време, по свое усмотрение, да прехвърли всички свои права и задължения или част от тях по настоящия Договор без за целта да се изисква отделното съгласие на Възложителя, на свързано с него трето лице (компания от групата на „Трело“). В случай, че Възложителят не успее да се споразумее с Изпълнителя за услугите, получени в посочените в настоящия Договор срокове, Изпълнителят има право: (i) да се разпорежда с дълга на Възложителя като актив, включително чрез преотстъпването на такъв дълг (права за предявяване на иск) като възнаграждение на трети лица; (ii) по собствена преценка да продаде или прехвърли по друг начин дълга на Възложителя на трета страна, която е ангажирана със събиране на дългове; (iii) да се разпорежда по своя преценка с принадлежащата на Възложителя Техника, оставаща на разположение на Изпълнителя, докато дългът на Възложителя не бъде погасен изцяло. Всички свързани със събирането на дългове допълнителни разходи, включително плащания в полза на ангажирано със събирането на дългове трето лице, са за сметка на Възложителя.

14.4. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор или във връзка с него, ще се решават от компетентния съд в гр. Пловдив, Република България, като се прилага българското законодателство. При наличие на недействителност на отделни клаузи от настоящия договор, недействителността на същите не влече недействителност на договора като цяло. На тяхно място се прилагат правилата и разпоредбите на действащото на територията на Република България гражданско и търговско законодателство. За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилага гражданското и търговското законодателство на Република България.