Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

1. Bendrosios nuostatos
Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) aprašoma išsami informaciją apie UAB „Trelo“ (toliau – Bendrovė) vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą: apie tai, kokie kandidatų duomenys yra renkami ir tvarkomi, kam naudojami, kiek laiko saugomi, kokiems tretiesiems asmenis gali būti perduoti ir kur kreiptis dėl asmens duomenų panaikinimo iš Bendrovės kandidatų duomenų bazės.

Ši Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Aktuali Politikos versija pateikiama šiame puslapyje.

2. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?
Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, yra tvarkomi toliau nurodyti Jūsų duomenys.

Kandidato asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas, įskaitant Kandidato gyvenimo aprašyme (CV), Kandidato anketoje, motyvaciniame laiške ir kituose Kandidato pridedamuose dokumentuose (pvz., sertifikatuose, pažymėjimuose, nuorodose, kt.) pateikiamą informaciją, kurią Kandidatas savo iniciatyva perduoda Bendrovei, ar kuri atsiranda papildomai darbuotojų atrankos vykdymo metu (pvz., Kandidato praktinių užduočių atlikimo rezultatai, Kandidato asmenybės profilio įvertinimo duomenys, atranką vykdančio asmens(-ų) įžvalgos ir nuomonės, Kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys ir kt.). Pastabos: specialių kategorijų asmens duomenys (pvz., duomenys apie sveikatą) renkami ir tvarkomi tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo vietą ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus; duomenys apie Kandidatų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti, ar potencialus darbuotojas pagal jo sveikatos būklę gali dirbti Bendrovės siūlomą darbą; specialių kategorijų duomenys renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas laikomas Jūsų sutikimas, kurį laikome gautu, kai pateikiate Bendrovei ar Bendrovės atstovams savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir (ar) Jūsų CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė gauna iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, preziumuojama, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Bendrovę), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.
Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių yra renkami tik gavus atskirą Jūsų sutikimą.

Jūsų asmens duomenis bus tvarkomi kol vykdoma atranka į Jūsų pasirinktą (-as) darbo vietą (-as), bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą Bendrovė nepasirinks Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, visi atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis bus saugiai sunaikinti, nebent Bendrovė gaus Jūsų sutikimą dėl Jūsų duomenų įtraukimo į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, kaip aprašyta toliau šios Politikos 3. skirsnyje.

3. Kandidatų duomenų bazės administravimas
Jeigu Jūs pageidausite būti įtrauktas į Bendrovės kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje Trelo įmonių grupės bendrovių vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas, Bendrovė kandidatų duomenų bazėje tvarkys 2. skirsnyje nurodytus kandidato asmens duomenis.

Bendrovė gavusi Jūsų savanorišką (neprivalomą) sutikimą tvarkyti atrankos metu gautus kandidato asmens duomenis po atrankos juos saugo ne ilgiau negu 1 metus, išskyrus atvejus, kuriais aiškiai nurodyti kiti terminai ir tam yra teisėtas pagrindas. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Kandidato asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai (i) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas, ir (ar) (ii) Kandidato duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui, ir (ar) (iii) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Bet kokiu atveju Kandidato suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Bendrovė gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs esate laisvas nesutikti, kad Jūsų duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Jūsų nepageidavimas būti įtrauktu į mūsų kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti atrankoje į konkrečią darbo vietą, į kurią kandidatuojate.

4. Iš kokių šaltinių Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis?
Dažniausiai Jūsų duomenis gaunami tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į Bendrovės darbo skelbimą ir (ar) pateikiate savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).

Tam tikrą informaciją apie Jus Bendrovė gali gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją renkama tik tuo atveju, jeigu Jūs Bendrovei suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

5. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti patvirtinimą iš Bendrovės, ar yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose Bendrovei pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Bendrovė tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia visuomet prašoma kreiptis tiesiogiai į Bendrovę. Jeigu Jūsų netenkins Bendrovės siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone nebus imtasi pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@trelo.eu, tiesiogiai atvykę į Duomenų valdytojo buveinę arba registruotu paštu adresu:

UAB „Trelo“
Savanorių pr. 178A, LT- 03154 Vilnius, Lietuva

6. Kiek saugūs Jūsų duomenys?
Bendrovė naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Bendrovės tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, iš jų reikalaujama naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos perdavimas Bendrovei nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Jūsų savanoriškas (neprivalomas) sutikimas

Aš, žemiau pasirašydamas(-a) patvirtinu, kad susipažinau su UAB „Trelo“ kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika. Pažymėdamas(-a) žemiau esantį laukelį, aš savanoriškai įgalioju UAB „Trelo“ mano asmens duomenis apdoroti taip, kad būsimų įdarbinimo procesų metu Bendrovė galėtų įvertinti mano tinkamumą ir leidžiu savo asmens duomenis saugoti vienerius metus nuo šiame pareiškime pateikto mano patvirtinimo.

Suprantu, kad jei nesutiksiu su tuo, kas parašyta žemiau, tai neturės įtakos dabartiniam kandidatavimo, į konkrečią UAB „Trelo“ įmonės darbo poziciją, rezultatams. Aš taip pat suprantu, kad galiu bet kuriuo metu atšaukti šiuo pareiškimu pateiktą sutikimą, o toks atšaukimas neturės įtakos mano darbo paieškos rezultatams.